۲۰۰۲

آزمون مجدد مدل یو و دونتو و آکر

مایر

۲۰۰۳

اهمیت نسبی ارزش ویژه برند در ارتباط با دیگر ویژگیهای ملموس و غیرملموس

فیرکلوث

۲۰۰۵

ابعاد ادراکی ارزش ویژه برند

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه:‌
به عقیده بسیاری از صاحب نظران،گسترش دانش و پیشرفت علوم طی دهه های اخیر بسیار بیشتر از پیشرفت هایی بوده است که تمامی علوم تاکنون داشته اند. آن ها علت این امر را تا حدود زیادی به استفاده و به کارگیری روش علمی تحقیق در فرآیند شناخت مربوط دانسته اند.(مهدیزاده اشرفی و حسینی-۱۳۸۸)
روش تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین (دیویی،۱۹۸۳).بنابراین . تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ی ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها؛تحت عنوان روش شناسی یاد می شود.( اندرسن و برنز[۱۹۴]، ۱۹۸۹)
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب نوع تحقیق باشد. قصد از انتخاب نوع تحقیق این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع لازم است . محقق به خوبی آگاهی دارد آن چه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع روشی دارد که انتخاب کرده است. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد به سخنی دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روشی را انتخاب کند تا او را هر چه دقیق تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد.( سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۵)
در این فصل به بررسی روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش پرداخته می شود که شامل تشریح روش تحقیق،‌ قلمروهای تحقیق،‌ ابزار پژوهش ،‌روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه،‌ سنجش روایی و پایایی تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
۳-۱- روش تحقیق
دستیابی به هدف های علم و شناخت علمی زمانی امکان پذیر است که با روش شناسی[۱۹۵] درست انجام شود. روش به معنی در پیش گرفتن راهی یا معین کردن گام هایی است که برای رسیدن به هدفی، باید با نظمی خاص برداشته شود. دکارت[۱۹۶] روش را راهی برای دستیابی به حقیقت می داند که در علوم باید پیمود.(مهدیزاده اشرفی و حسینی-۱۳۸۸)
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیت هایی است که به کمک آن ها تعیین می کنیم که اطلاعات مورد نظر را از کجا،‌ چگونه و با چه ابزاری جمع آوری کنیم. به طور کلی،‌ روش های تحقیق در علوم انسانی را می توان با توجه به دو ملاک، هدف تحقیق و نحوه گرد آوری داده ها تقسیم کرد. طبقه بندی روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق شامل پژوهش های بنیادی،‌ تحقیق کاربردیوتحقیق و توسعه است.(سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۵،ص ۷۹)
دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری تحقیق:
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی[۱۹۷]
تحقیق همبستگی[۱۹۸]
اقدام پژوهی[۱۹۹]
بررسی موردی[۲۰۰]
تحقیق پس – رویدادی (علی- مقایسه ای)[۲۰۱]
تحقیق حاضر از نظر هدف و از اینکه از نتایج آن می توان به طور علمی استفاده کرد، از نوع تحقیق کاربردی محسوب می شود.و همچنین به طور کلی، از آنجایی که در تحقیقات توصیفی، می توان ویژگی های جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی ارزیابی نمود، تحقیق حاضر نیز با استفاده از پیمایش به بررسی رابطه و تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر رفتار مشتریان می پردازد از نوع تحقیق پیمایشی است.
روش این تحقیق با توجه به این که هدف اصلی آن یافتن روابط علت و معلولی و نیز بررسی تأثیر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد یعنی، بررسی اثر وفاداری، کیفیت ادراک شده ، آگاهی و تداعی ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری،‌ روش تحقیق در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از الگوی علّی[۲۰۲] نیز قرار می گیرد.
۳-۱-۱ روش گردآوری اطلاعات:
باتوجه به موضوع و روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات به دو روش ذیل انجام می گیرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.