۲-۱۹٫ پیشینه تحقیقات منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۱۹-۱٫ ارزش ویژه برند در منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………۸۵
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۱٫ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۱-۱٫ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۳٫ حجم نمونه و روش اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۴٫ مفروضه های مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۵٫ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۶٫ ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۶-۱٫ دادهای ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۶-۲٫ دادهای اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۷٫ پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۸٫ روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۱۰٫ توصیف مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۳-۱۱٫ ضرورت استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری پی.ال.اس(PLS)……………………………………………………………………………………..98
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۴-۱٫ تحلیل و توصیف داده های تحقیق……………………..……………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۱-۱٫ توصیف مشخصات و ویژگیهای اعضای نمونه……………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱-۲٫ نتایج تجزیه و آزمون فرضیه های تحقیق………….……………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۱-۳٫ توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۲٫ نتایج تجزیه و تحلیل مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۳٫ آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۱٫ بررسی فرضیات و مقایسه با نتایج پیشین ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۱-۱٫ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۵-۱-۲٫ فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۵-۱-۳٫ فرضیه سوم………………….…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۵-۱-۴٫ فرضیه چهارم……………….…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۵-۲٫ نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۳٫ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۴٫ پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۳۰