فرضیه دوم : وفاداری به نام و نشان تجاری،‌اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
H0: وفاداری به نام نشان تجاری، اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
H1: وفاداری به نام نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان ازتایید فرض صفر و رد فرض مقابل میباشد.یافته ها حاکی از تاثیر وفاداری به نام نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری میباشد اما این تاثیر معنادار نمی باشد. -۰٫۱۶, t value= -0.15)=γ(. به عبارت دیگر وفاداری به نام نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
فرضیه سوم : آگاهی از نام و نشان تجاری، اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
H0: آگاهی از نام و نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
H1: آگاهی از نام و نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید فرض صفر و رد فرض مقابل دارد. نتایج تحلیل نشان میدهد که آگاهی از نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ارتباط منفی داشته اما این تاثیر معنادار نیست.-۰٫۷۹,t value=-0.67)=γ(به عبارت دیگر آگاهی از نام و نشان تجاری اثری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
فرضیه چهارم : تداعی نام و نشان تجاری،‌اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
H0: تداعی نام و نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
H1: تداعی نام و نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید فرض صفر و رد فرض مقابل دارد. نتایج تحلیل نشان میدهد که تداعی نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ارتباط مثبت داشته اما این تاثیر معنادار نیست. ۰٫۵۷,t value=0.42)=γ(به عبارت دیگر تداعی نام و نشان تجاری اثر مستقیم و مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد اما این تاثیر معنادار نیست.
 
نمودارشماره ۴-۱۰٫ نتایج آزمون حداقل مربعات و ارتباط بین متغیرها
نمودارشماره ۴-۱۱٫ نتایج آزمون حداقل مربعات و میزان تاثیر و رابطه بین متغیرها
از مطالب دیگری که می‌بایست در مورد مدل بیان شود، خلاصه ای از یافته های مربوط به مدل میباشد.
مدل رگرسیونی ارائه شده در این زمینه به شرح زیر میباشد:
brandeqi 0.79*awarenes + 1.04*quality – 0.16*loyalty + 0.57*schema, Errorvar.= 0.56 , R2 = 0.44
(۱٫۱۹) (۱٫۹۹) (۱٫۰۹) (۱٫۳۵) (۰٫۲۶)
-۰٫۶۷ ۰٫۵۲ -۰٫۱۵ ۰٫۴۲ ۲٫۱۱
همچنین یافته ها پیرامون شاخص های برازش داده ها با مدل به شرح جدول زیر میباشد.

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ردیف
AGFI GFI RMR CFI RMSEA شاخص