سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان …

0 Comments

۵-۵٫ پیشنهادات علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
پیوستها و ضمائم
پرسشنامه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول ۲-۱- تعاریف ارزش ویژه برند از نقطه نظر صاحبنظران مختلف………………………………………………………………………………………..۲۲
جدول ۲-۲- وزن داده شده بوسیله اینتربرند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
جدول ۲-۳- امتیازات نام تجاری به روش اینتربرند………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
جدول ۲-۴- درآمد نام و نشان تجاری به روش اینتربرند………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
جدول ۲-۵- ارزش نام و نشان تجاری به روش اینتر برند………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
جدول ۲-۶- برترین های نام و نشان تجاری در سال ۲۰۱۱ …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
جدول ۳-۱- ارزش گذاری گزینه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول ۳-۲- سوالات مربوط به مولفه های تحقیق در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول ۳-۳- ضرایب آلفای کرونباخ در پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول ۴-۱- درصد فراوانی جنسیت اعضای نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
جدول ۴-۲- درصد فراوانی سن اعضای نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
جدول ۴-۳- درصد فراوانی تحصیلات اعضای نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول ۴-۴- درصد فراوانی درآمد اعضای نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول ۴-۵- فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های فردی و جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری……………………………………………………………………….۱۰۷
جدول ۴-۶- فراوانی و درصد فراوانی، نما، میانه، و میانگین پاسخ های ارزش ویژه برند …………………………………………………………………………………….۱۰۸
جدول ۴-۷- فراوانی و درصد فراوانی، نما، میانه، و میانگین پاسخ های کیفیت ادارک شده از برند………………………………………………………………………۱۱۰
جدول ۴-۸- فراوانی و درصد فراوانی، نما، میانه، و میانگین پاسخ های وفاداری به برند……………………………………………………………………………………..۱۱۱
جدول ۴-۹- فراوانی و درصد فراوانی، نما، میانه، و میانگین پاسخ های آگاهی از برند……………………………………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۴-۱۰- فراوانی و درصد فراوانی، نما، میانه، و میانگین پاسخ های تداعی از برند………………………………………………………………………………………۱۱۴
جدول ۴-۱۱- نتایج شاخص برازندگی مدل بررسی شده تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
جدول ۴-۱۲- نتایج همبستگی بین متغیر های برونزای مورد مطالعه تحقیق در جامعه………………………………………………………………………………………….۱۲۰
جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
جدول ۵-۱ نتیجه آزمون تاثیر متغیر کیفیت ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
جدول ۵-۲ نتیجه آزمون تاثیر متغیر وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
جدول ۵-۳ نتیجه آزمون تاثیر متغیر آگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
جدول ۵-۴ نتیجه آزمون تاثیر متغیر تداعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷
جدول ۵-۵ نتیجه کلی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………صفحه
نمودار ۱-۱- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸