(y=1/04;T=0/52) به عبارت دیگر کیفیت ادراک شده اثر معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.

متغیر اثرگذار متغیر اثرپذیر نتیجه آزمون تاثیر مستقیم
ضریب تاثیر آماره t
کیفیت ادراک شده ارزش ویژه برند ۱/۰۴ ۰/۵۲

جدول شماره ۵-۱ نتیجه آزمون تاثیر متغیر کیفیت ادراک شده
مقایسه با تحقیقات قبلی: مطالعات قبلی توسط آکر نشان داده است که آگاهی از نام ونشان تجاری و مشارکت با آن بر کیفیت ادراکی مشتریان اثر گذاشته و مستقیما منجر به وفاداری ایشان می گردد.(کلر، ۱۹۹۳)کیفیت ادراک شده می تواند ، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مورد انتظارش،‌ در مقایسه با گزینه های دیگر،‌ تعریف شود. در نهایت، کیفیت ادراک شده،‌ احساس کلی و غیر عینی (ناملموس) مشتریان درباره نام و نشان تجاری سازمان است. به هر حال، کیفیت ادراک شده معمولاً، مبتنی بر ابعادی کلیدی است و میتواند شامل مشخصات محصول مانند قابلیت اطمینان و عملکرد محصول بوده و به نوعی پیوست شده به نام و نشان تجاری است . برای فهم کیفیت ادراک شده،‌شناسایی و سنجش ابعاد اصلی آن سودمند خواهد بود اما نباید فراموش کرد که کیفیت ادراک شده به هر حال، یک برداشت کلی است. هر چه این برداشت کلی از نام و نشان تجاری بیشتر باشد، ارزش ویزه نام و نشان تجاری بیشتر خواهد بود.( کلر، ۱۹۹۳)
با توجه به تحقیقات قبلی ذکر شده و عدم مطابقت یافته ها قبلی با یافته های این تحقیق، به نظر میرسد متضاد با یافته های قبلی باشد. بعبارتی کیفیت ارائه شده نتوانسته است نیازهای مشتریان را تا حد مطلوب آنها برآورده نماید و تاثیر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری موسسه مالی و اعتباری مهر داشته است اما این تاثیر معنادار نبوده است.
عبارت است از قضاوت مشتریان نسبت به مزیت، برتری، اعتبار و تفوق یک برند درقیاس با دیگر برندهای رقیب. ارزش ادراک شده مبنی بر هزینه یکی از ابعاد اصلی و سنگ بنای چارچوبهای ساختاری ارزش ویژه برند مشتری گراست
۵-۱-۲- فرضیه دوم : وفاداری به نام و نشان تجاری،‌اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
H0: وفاداری به نام نشان تجاری، اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.
H1: وفاداری به نام نشان تجاری اثر مثبت بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.
 
نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از تایید فرض صفر و رد فرض مقابل می‌باشد.یافته ها حاکی از تاثیر وفاداری به نام نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری می‌باشد اما این تاثیر معنادار نمی باشد.(y=-0/16 ;T=-0/15) به عبارت دیگر وفاداری به نام نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ندارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

متغیر اثرگذار متغیر اثرپذیر نتیجه آزمون تاثیر مستقیم
ضریب تاثیر آماره t