۵-۴- پیشنهادات کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق
با توجه به مطالعه صورت گرفته و نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود:
به منظور افزایش ارزش ویژه برند لازم است این موسسه جایگاه مناسبی را ابتدا برای خود مشخص و نسبت به ارائه آن به مشتریان خود اقدام نماید. یافته های تحقیق نشان میدهد که مشتریان نتوانسته اند بین موسسه و سایر موسسات در مرحله آخر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تمایزی قائل شوند بطوریکه منجر به ارزش شود.
کسب جایگاه مناسب نیاز به تبلیغات قدرتمندانه در بازار های هدف و انتخابی میباشد.
لازم است در زمینه خدمات ارائه مناسبی صورت گیرد بطوریکه این خدمات پشتیبانی کننده مناسبی از نام و نشان تجاری باشد. دوره های آموزشی مناسب برای کارمنان میتواند تسهیل کننده و ارتقا دهنده مناسبی در زمینه ارزش نام و نشان تجاری میباشد. روابط عمومی و خصوصا” مدیریت روابط با مشتریان میتواند تسهیل کننده مناسبی در این زمینه باشد. زیرا بیشتریان میزان رقابت در سازمانهای خصوصا” خدماتی در زمینه مدیریت روابط با مشتریان میباشد. مطابق با دستاوردهای اکر (۱۹۹۱ )ارزش ویژه برند به عنوان مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با یک برند، نام آن و سمبلی مفهوم سازی می کند که به ارزشی که توسط محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت فراهم شده است، اضافه و یا از آن کاسته می شود.
مطابق با مک کوئین[۲۳۰] (۱۹۹۱)، ارزش ویژه برند را به عنوان تفاوت بین ارزش محصول برند دار برای مشتری و ارزش آن بدون برندگذاری تعریف می کند. اگر مشتریان نتوانند بین نام و نشان تجاری و موسسه و سایر موسسات و سازمانها تفاوتی قائل شوند، ارزشی برای سازمان کسب نشده است.
از انجایی که برند حاصل رفتار است پس نیاز از جهت ایجاد نام تجاری رفتار مناسب حمایت کننده این رفتار نیز دیده شود و تا دیده نشود ارزشی از دیدگاه مشتریان ایجاد نشده است. رفتار ها مناسب هم از کارکنان که در خط مقدم برخورد با مشتریان هستند دیده میشود و هم حمایت های سازمان از مشتریان و کارکنان باید دیده شود.
قدرتمندترین برندها آنهایی هستند که افراد مرتبط با آنها نسبت به آن حس مالکیت داشته و آن را متعلق به خودمی دانند و در مورد آن می گویند: این اسم برند دلخواه من است. تا نتوان رفتار و عملکردی نشان داد که مشتریان خواهان مالکیت آن باشند نمیتوان ارزشی را برای نام در نظر گرفت. حس و نیاز مالکیت در افراد منجر به افزایش ارزش می شود. خدمات ارائه شده باید طوری باشد که افراد مالکیت را نیاز کنند.
۵-۵- پیشنهادات علمی
پیشنهاد میشود تحقیق حاضر در موسسه مالی و اعتباری مهر مجددا” تکرار شود. این کار به جهت مقایسه ارزش ویژه برند نام و نشان موسسه مالی و اعتباری مهر با تحقیق حاضر انجام تا مشخص شود که در طی مدت گذشته چه اندازه این ارزش تغییر یافته است.
متاسفانه در کشور بحث پیرامون قیمت و میزان تاثیر گذاری آن بر فرایند انتخاب انقدر بالا گرفته که بحث پیرامون تمایز تقریبا” ناپیداست. مباحث مربوط به برند تاکید زیادی بر تمایز دارند. به نظر میرسد تحقیقات پیرامون ارزش ویژه برند در سایر کسب و کارهای خدماتی بتواند زمینه را برای تاکید بر نام و نشان تجاری فراهم آورد. ارزش نام و نشان تجاری در سایر موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و دولتی نیاز مبرم برای کشور محسوب میشود.
پیشنهاد میشود مباحث مرتبط با نام و نشان تجاری بسط بیشتری یابد. خصوصا” مباحث مربوط به شخصیت برند و تاثیر ان با ارزش ویژه نام و نشان تجاری میتواند زمینه تحقیق مناسبی در آینده باشد.
در زمینه ارزش نام و نشان تجاری مدلهای زیادی وجود دارد که تحقیق و مقایسه آن با تحقیق فعلی میتواند دیدگاههای جدیدی را پیش روی تصمیم گیرندگان قرار دهد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
آذر ،عادل، مومنی، منصور،(۱۳۸۳)”آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل آماری)”، انتشارات سمت،تهران. ص ۲۱-۲۵
خاکی ، غ،(۱۳۸۴)روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، جلد دوم، ص۹۳ و ۲۲۰
سرمد، زهره ، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (۱۳۸۵)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران
هولت، داگلاس، جان کونلش و ارل تیلور، (۱۳۸۳) نام های تجاری جهانی چگونه رقابت می کنند، ترجمه علی عیاری، گزیده مدیریت، شماره ۴۲، آذرماه، ص ۴۱-۴۷
هاشمی، عسگر، (۱۳۸۵) پیامدهای خصوصی سازی از منظر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری ، رساله کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس
بوالحسنی، حمید،(۱۳۹۱) ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان ( مطالعه موردی شرکت تویوتا) رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فیروزکوه
داوری، مجید، سلیمانی بشلی، علی، (۱۳۹۰)، برندسازی در بازار خدمات مالی با تمرکز بر صنعت بانکداری، انتشارات رسا، تهران
پرهیزگار، محمدمهدی، ابراهیمی عابد، محدثه،(۱۳۹۱) بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده (مطالعه موردی شرکت سامسونگ)، بررسی های بازرگانی شماره ۵۳ خرداد و تیر
پیوستها و ضمائم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خیلی
مخالفم
مخالفم کمی مخالفم بی نظرم کمی موافقم وافقم خیلی موافقم سوالات مطروحه ردیف