دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) آثار مورد حمايت
برابر ماده يك قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 به آن‌چه كه از راه دانش يا هنر يا ابتكار به دست مي‌ايد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته باشد، اثر يا آفرينه فكري اطلاق مي‌گردد.
در ماده 2 همين قانون، اثر‌هاي مورد حمايت كه جنبه تمثيلي دارد نه حصري به شرح زير نام برده شده است:
١- كتاب، رساله، جزوه، نمايش‌نامه، هر نوشته علمي، فني، ادبي و هنري.
٢- شعر، ترانه، سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
٣- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
٤- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
٥- نقاشي، تصوير، طرح، نقش، نقشه جغرافيايي ابتكاري، نوشته‌ها، خط‌هاي تزئيني، هرگونه اثر تزئيني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش و به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
٦- هرگونه پيكره (مجسمه).
٧- اثر معماري از قيبل طرح و نقشه ساختمان.
٨- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
٩- اثر ابتكاري مربوط به هنر‌هاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
١٠- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد.[1]      
١١- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
١٢- هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نام برده در اين فصل (ماده2) پديد آمده باشد.
بر اين ماده ايراداتي به شرح زير وارد شده است:
ايراد نخست پراكندگي و تشتت در ارائه آثار مورد حمايت است.
با توجه به بند‌هاي 5٥ و7 و9٩، ملاحظه مي‌شود كه آثار مورد حمايت به صورت پراكنده و ناهماهنگ ارائه گرديده است؛ زيرا به طرح و نقش به طور كلي و مطلق در بند ٥ اشاره شد ولي در بند‌هاي ٧7و 9 ماده مذكور، مجدداً از طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالي و گليم نام برده شده است كه اين پراكندگي منطقي به نظر نمي‌رسد. همچنين اثر تجسمي به طور مطلق و كلي در بند ٥ ذكر شده ولي پيكره يا مجسمه كه يكي از نواع اثر تجسمي است در بند 6اين ماده به عنوان اثر مورد حمايت معرفي شده است كه اين‌گونه ناهماهنگي و تشتت قابل توجيه نيست.
[1]. Folklore      عقايد و افساه‌هاي قديم مردم يك مملكت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.