دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثارقرارداد امان:
“مستامن ازهمه حقوق ،درحدود قرارداد امان برخورداراست.مال وجان اودرامنیتی کامل خواهدبود،حتی گفته شده است که اگرکافری پس از گرفتن امان به دارالکفر مهاجرت کند،ولی اموالش را در دارالاسلام باقی گذارد،امان نسبت به جان او برطرف می شود ولیکن نسبت به مالش باقی می ماند.”[1] وهمچنین :هرگاه مستامنین به طور ناشناخته مورد تعرض مسلمین قرارگیرند،دولت اسلامی موظف است از        بیت المال کلیه خسارتهای ناشی ازتعرض را به آنان بپردازد.در روایتی از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده است:کسی که متعرض جان مردی که امان گرفته ، بشود من از او بیزارم ،گرچه مقتول دچارعذاب الهی درآخرت باشد”[2]
 
2-1-1)قرارداد هدنه:
“هدنه درلغت به معنای متارکه جنگ است ودراصطلاح فقه سیاسی اسلام به قراردادی گفته می شود که بین دارالاسلام و دارالکفربرای مدت معینی جهت برقراری آتش بس ویا اجتناب ازجنگ منعقدمی گردد.”[3]  ویا به عبارت دیگر”قراردادی برای توقف جنگ درمدت معین است. “[4]   بنابراین قرارداد هدنه ، یک قرارداد متارکه جنگ است.
طرفین قرارداد هدنه:
“این قرارداد میان نمایندگان تام الاختیار طرفین منعقد می گردد،یعنی دوطرف این قرارداد، دارای شخصیت حقوقی وسیاسی هستند”[5]  و”فقها مهادنه با همه گروهها وملتهای غیرمسلمان رامشروع شمرده وفرقی درآن ،بین اهل کتاب وغیرکتاب قائل نشده اند”[6]
“اهل عهد، جمعیت وملتی هستند که بین آنها ومسلمین نوعی قرارداد وجود دارد وقرآن کریم درآیه چهارم سوره توبه می فرمایند:تاآخرین لحظه عهدی که با آنان دارید،به آنان وفا دارباشید. “[7]
 
شرط مدت:
“قرارداد های متارکه جنگ یا ترک مخاصمه دراصل موقتی هستند،لیکن مدت قرارداد بستگی به مقتضیات واوضاع واحوال وشرایط جنگ وکشورهای طرف قرارداد دارد.درحقوق اسلام درخصوص حداکثر مدت مجازبرای قرارداد هدنه اختلاف نظروجود دارد،ولی برخی فقها نظرامام راملاک دانسته اند، برخی نیزمدت چهارماه وبرخی دیگر مدت ده سال رامجازدانسته اند.”[8]
[1] عظیمی شوشتری عباسعلی ، پیشین ،ص73
[2] عمید زنجانی عباسعلی ، فقه سیاسی، ج 3، پیشین،ص 268
[3] همان  ، ص 269
[4] عظیمی شوشتری عباسعلی ،پیشین،ص75
[5] همان،ص74
[6]  عمید زنجانی عباسعلی ، فقه سیاسی، ج 3، پیشین،ص 269
[7]  همان ، ص 203
[8] عظیمی شوشتری عباسعلی ، پیشین، ص76

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام