دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی
در این گفتار به شرح ذیل به تعریف اصطلاحی دفاع مشروع در چهار بند به ترتیب، در دکترین حقوقی، فقه امامیه، حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم می پردازیم.
بند اول : در دکترین حقوقی
دفاع مشروع حالت توجیه کننده جرم و حقی است که قانونگذار آن را با اجتماع شرایطی به عنوان یک قائده استثنائی در متون جزائی به رسمیت شناخته و پیش بینی کرده است. تحقق آن نه تنها موجب سلب مسؤولیت کیفری مرتکب جرم خواهد شد بلکه مسئولیت مدنی و ضمان مدافع را نیز از بین
می برد.[1]
در مورد اصطلاح دفاع مشروع اظهارنظرهای مختلفی شده است ؛ بعضی عنوان « دفاع مشروع » را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری همچون « دفاع مجرمانه » را پیشنهاد کرده اند و معتقدند « قانونگذار خواسته است، فقط نحوه ارتکاب بعضی جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب سایر جرایم تشخیص داده است و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام دارند.[2] بعضی نیز اعتقاد بر این دارند که « مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده، بلکه در مقام اعمال مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد ».[3]
برخی از تعاریف بعمل آمده از دفاع مشروع بدین شرح است :
ـ « شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند. »[4]
ـ « شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده در حال دفاع مشروع می باشد. »[5]
ـ « و هرگاه کسی به خاطر نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسؤولیت مدنی و کیفری است. »[6]
1ـ ولیدی، محمدصالح، همان مآخذ، ص 161.
2 ـ پیمانی، ضیاء الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357، ص 23.
3ـ اردکانی، احمد، بررسی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، آذر ماه 1355، شماره 13-14.
1ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1363، ص 303 .
2ـ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد1، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1369 ، ص 224.
3 ـ محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی مسئولیت کیفری، جلد 3، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 213 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :
1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.
2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.
د ـ سؤال های تحقیق
1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟
2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟