Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : فرار

بعضی از حقوقدانان با وجود امکان فرار آن را بر دفاع ترجیح می دهند.[1] گروهی دیگر از (حقوقدانان فرانسوی) معتقدند که : « در هر مورد باید شخصیت حمله کننده و حمله شونده و روابط فی ما بین آنها را مورد بررسی قرار داد و با توجه به همة این اعمال نتیجه گیری کرد. برای مثال اگر یک مقام عالی رسمی مثلاً وزیر جنگ یک کشور مورد حمله قرار بگیرد و بتواند حمله را از طریق فرار دفع کند، ولی ایستادگی کند و از طریق ارتکاب جرم علیه حمله کننده خطر را برطرف سازد عمل او را باید دفاع مشروع دانست. از طرف دیگر تصور دفاع مشروع در مورد شخص رشیدی که صدمات شدید به کودکی که به او حمله کرده، وارد می آورد و یا … بسیار مشکل است » با وجود امکان فرار اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.[2] برخلاف نظریۀ این عده مرحوم دکتر سمیعی می گوید : « موضوعی که از نظر اصول حقوقی حل شده و تقریباً متفق علیه است، آن که هرگاه کسی مورد تهدید واقع شده و فرار هم برای او میسر باشد و مع ذلک مقاومت کند و بر اثر مقاومت مرتکب جرمی شود، مشمول مورد دفاع خواهد بود.»[3] برخی نیز توسل به دفاع مشروع را با امکان فرار بدون اشکال می داند.[4] برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این عقیده استوارند و به نظرشان : « به نظر می رسد این اصل که نباید خفّت فرار را بر کسی که مرتکب تخلفی نشده است تحمیل نموده و او را مجبور به فرار، به جای مقابلة با تهاجم نمودن، در هر دو سیستم نکتة قابل قبولی باشد، لیکن سنگینی و شدّت جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی به گونه ای است که چه بسا عدم فرار شخص، با وجود امکان فرار، را بتوان قرینه ای بر ضرورت نداشتن و عدم تناسب دفاع با حمله دانسته و ادعای دفاع مشروع را از چنین شخصی نپذیرفت.[5] عدۀ دیگری از حقوقدانان مسائل عاطفی و انسانی را در نظر گرفته و قائل به تفکیک شده اند :« اگر یک شخص کبیر در معرض تهدید و حملۀ یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار بگیرد، اگر فرار  موجب احتراز از خطر شود و با این حال فرار نکند قابل بخشش نیست ؛ ولی تصریح دارند گذشته از موارد استثنایی در حل مسائلی که پیش می آید باید از این فکر الهام گرفت : دفاع مشروع فقط حق نیست بلکه تکلیف هم می باشد. »[6]

1 ـ محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص 243.

2ـ به نقل از : صانعی، پرویز، همان مآخذ، صص 208و209.

3 ـ سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، نشر احمدی، چاپ چهارم، 1348، ص 69.

4 ـ نوربها، رضا، همان مآخذ، ص 218.

1ـ میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، چاپ اول ،نشر دادگستر، بهار 1383، ص 177.

2ـ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ص 30.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟