بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

 

 

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 5

اهداف تحقیق 6

پیشینه تحقیق 7

فرضیه‌های تحقیق 7

سؤالات تحقیق 7

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

روش تحقیق 8

روش گرد آوری 8

ساختار تحقیق 8

بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر) 10

فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن 14

مبحث اول: تعریف جهانی شدن 15

مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن 22

مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن 24

بند اول: جهانی شدن اقتصاد 24

بند دوم: جهانی شدن سیاست 28

بند سوم: جهانی شدن فرهنگ 30

فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر 34

مبحث اول: ماهیت حقوق بشر 37

بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی 39

بند دوم: اصل آزادی 39

بند سوم: اصل برابری 40

مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر 40

بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها 40

بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها 42

مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر 44

بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر 44

بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل 45

بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(1993) وین 47

بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر 48

مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر . 49

بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر 50

بند دوم: کمک به انتخابات 50

بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری 51

بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر 52

الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر 52

ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر 53

ج ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر 53

د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر 54

1ـ اصول سازمانی و کارکردی 55

2ـ اصول فعالیت‌های آموزشی 55

مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر 56

بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر 56

بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر 57

بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر 60

فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری 67

مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط 68

بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات 70

الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه 70

ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه 70

بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط. 71

الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط 71

ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده 71

بند سوم: آثار حقوقی حق شرط 72

الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط 72

ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط 72

ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن 73

مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری 74

بند اول: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76

الف ـ محتوای کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 77

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 78

بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 78

الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 78

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 79

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 79

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 81

بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک 81

الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک 81

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 82

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک 83

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک 83

فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری 86

مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است 87

بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن 89

بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

و قانون خروج از آن 89

بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن 90

بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن 90

مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند 90

بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن 91

بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن 92

فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر 94

مبحث اول: مفهوم حاکمیت 96

بند اول: ویژگی‌های حاکمیت 97

بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی 99

مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها 101

بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی 101

بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر 102

بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر 104

الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی 104

1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع 105

2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی 105

3ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها 105

ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی 106

ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی 107

فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد 111

مبحث اول: حق وتو 114

بند اول: ماهیت حق وتو 114

بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115

بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو 116

بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو 117

الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن 117

ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121

مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر 123

بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل 125

الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف  منشور سازمان ملل 125

ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126

بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور 128

نتیجه‌گیری 130

پیشنهادات 133

منابع و مآخذ 135

ضمائم 142

چکیده انگلیسی 149

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.