دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

 

 

چکیده ۱

مقدمه ۲

بیان مسأله ۵

اهداف تحقیق ۶

پیشینه تحقیق ۷

فرضیه‌های تحقیق ۷

سؤالات تحقیق ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

روش تحقیق ۸

روش گرد آوری ۸

ساختار تحقیق ۸

بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر) ۱۰

فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن ۱۴

مبحث اول: تعریف جهانی شدن ۱۵

مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن ۲۲

مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن ۲۴

بند اول: جهانی شدن اقتصاد ۲۴

بند دوم: جهانی شدن سیاست ۲۸

بند سوم: جهانی شدن فرهنگ ۳۰

فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر ۳۴

مبحث اول: ماهیت حقوق بشر ۳۷

بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی ۳۹

بند دوم: اصل آزادی ۳۹

بند سوم: اصل برابری ۴۰

مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر ۴۰

بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها ۴۰

بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها ۴۲

مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر ۴۴

بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر ۴۴

بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل ۴۵

بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(۱۹۹۳) وین ۴۷

بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ۴۸

مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر . ۴۹

بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر ۵۰

بند دوم: کمک به انتخابات ۵۰

بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری ۵۱

بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر ۵۲

الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر ۵۲

ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر ۵۳

ج ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر ۵۳

د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر ۵۴

۱ـ اصول سازمانی و کارکردی ۵۵

۲ـ اصول فعالیت‌های آموزشی ۵۵

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر ۵۶

بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر ۵۶

بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر ۵۷

بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ۶۰

فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری ۶۷

مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط ۶۸

بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات ۷۰

الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه ۷۰

ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه ۷۰

بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط. ۷۱

الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط ۷۱

ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده ۷۱

بند سوم: آثار حقوقی حق شرط ۷۲

الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط ۷۲

ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط ۷۲

ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن ۷۳

مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۷۴

بند اول: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی ۷۶

الف ـ محتوای کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی ۷۶

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی ۷۶

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی ۷۷

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی ۷۸

بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۷۸

الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۷۸

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۷۹

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۷۹

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۸۱

بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک ۸۱

الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک ۸۱

ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۸۲

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک ۸۳

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک ۸۳

فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری ۸۶

مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است ۸۷

بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن ۸۹

بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

و قانون خروج از آن ۸۹

بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن ۹۰

بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن ۹۰

مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند ۹۰

بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن ۹۱

بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن ۹۲

فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر ۹۴

مبحث اول: مفهوم حاکمیت ۹۶

بند اول: ویژگی‌های حاکمیت ۹۷

بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ۹۹

مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها ۱۰۱

بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی ۱۰۱

بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر ۱۰۲

بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ۱۰۴

الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۰۴

۱ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع ۱۰۵

۲ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی ۱۰۵

۳ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها ۱۰۵

ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی ۱۰۶

ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی ۱۰۷

فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۱۱

مبحث اول: حق وتو ۱۱۴

مطلب مشابه :  بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر-دانلود پايان نامه حقوق

بند اول: ماهیت حق وتو ۱۱۴

بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو ۱۱۵

بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو ۱۱۶

بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو ۱۱۷

الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن ۱۱۷

ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو ۱۲۱

مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر ۱۲۳

بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ۱۲۵

الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف  منشور سازمان ملل ۱۲۵

ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل ۱۲۶

بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور ۱۲۸

نتیجه‌گیری ۱۳۰

پیشنهادات ۱۳۳

منابع و مآخذ ۱۳۵

ضمائم ۱۴۲

چکیده انگلیسی ۱۴۹

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.