دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل سوم
مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی
گفتاراول
نظامهای عام عبور
عبور براساس کنوانسیون 1958 عبارت است از عمل دریا نوردی در دریای سرزمینی بدون ورود به آبهای داخلی یا به قصد ورود به آبهای داخلی یا خروج از آنها به قصد رفتن به سوی دریای آزاد.
طبق این کنوانسیون توقف ولنگر انداختن هنگام عبور از دریای سرزمینی اگر لازمه امر دریا نوردی باشد جزء عبور محسوب می شود. در کنوانسیون 1982 نیز آمده است (مانند نقص فنی کشتی، مشکل سوخت، گرفتار شدن در این حالت لطمه ای به عبور وارد نمی شود) با این تفاوت که کنوانسیون 1982 یک نوآوری دیگری دارد:  عبور از دریای سرزمینی باید مستمر و سریع باشد مستمر یعنی اینکه پیوند داشته باشد و انقطاع ایجاد نشود. اما انقطاع خارج از اراده کشتی به عبور لطمه نمی زند برای اینکه کشتی ها بتوانند از حق عرفی عبور استفاده کنند
و از دریای سرزمینی عبور نمایند، باید ویژگیهایی داشته باشند که بدون آنها عبور امکان پذیر نمی باشد (ماده 14 کنوانسیون 1958و 19 کنوانسیون 1982)
 
 
 
 
 
 
 
 
مبحث اول
رژیم عبور بی ضرر در تنگه ها
عبور بی ضرر از تنگه ها
در سه دسته از تنگه ها عبور بی ضرر اعمال می شود.
1- مستثنائات عبور ترانزیت
2- تنگه هایی که دریای سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کنند.
3- تنگه هایی که با ترسیم خطوط مبداء مستقیم وارد آبهای داخلی دولت ساحلی شده اند، اما قبلاً جزء آبهای داخلی نبوده اند.
تفاوت هم بین عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و عبور بی ضرر در تنگه عبور بی ضرر در دریای سرزمینی را می توان با اعلام قبلی تعلیق کرد. اما به هیچ عنوان نمی توان عبور بی ضرر را در تنگه معلق کرد.
آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی وهمچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.[1]
[1]. موسی زاده، 1389 : 327

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:
اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی