مديريت تلويحا بر طبقه بندي، فراهم كردن ساختار و ايجاد ادراك بهم پيوستگي در يك سازمان دلالت دارد. ساير ويژيگي هاي مديريت عبارتند از: هماهنگي، كنترل، مشاركت و استفاده صحيح از نيروي انساني، فرايند ها و تدابير به منظور دست يابي به يك هدف واحد در مديريت دانش، هدف اصلي مديريت دانش عيان و نهان در سازمان است.

براي مديريت دانش عيان، سازمان ها بايد:

*دانش را بدست آورده و يا توليد و ايجاد كنند.

* دانش  را براي سهولت دسترسي رمز گذاري و سازماندهي نمايد.

* دسترسي و بازيابي دانش را تسهيل نمايند.

* دانش را براي حل مشكلات، تصميم گيري، بهبود اجرا، راهبردي، تحليل موقعيت ها و فرايند ها براي پشتيباني فعاليت هاي كاري بكار گيرند.

دانش نهان به دو طريق قابل مديريت است: 1- از طريق ارتباطات نوشتاري، مصاحبه و پيشينه هاي شفاهي مي تواند به دانش صريح تبديل شود2- از طريق ايجاد گرو ههاي دانش يا گروههاي هم عمل در سازمانهاست كه با تعاملات رو در رو ، گفتگو ها و ارتباطات گفتاري، آموزش مداوم، حل مساله تعاملي، شبكه ارتباطي، راهبردي، مربي گري ، اموزش و موقعيت هاي توسعه حرفه اي دانش نهان خود را منتقل  مي كنند . در بخش سنتي مرجع، دانش نهان عموما از طريق گرو ه هاي دانش يا گرو ههاي عمل منتقل مي شود.