تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 7

0 Comments

برای توضیح این که چگونه برخی اطلاعات در حافظه ثبت و نگهداری و برخی فورا از دست میروند و این که اطلاعات گاهی کوتاهمدت و گاهی مادالمعمر ثبت میشوند الگویی ارائه کردند. آن‌ ها از حافظه الگویی ارائه کردند که سه مرحله را معرفی میکند و مشخص میسازد اطلاعات برای چه مدت در حافظه باقی میمانند و به سه بخش حافظه حسی، حافظه کوتاهمدت، حافظه بلندمدت تقسیم کردند.

 

اتکینسون
و شیفرین

 

در مدل خود نوع رمزگذاری را بر حسب دو مسیر دیداری و شنیداری مطرح میکنند. بر آن اساس حافظه تصویری حرکت در مسیر دیداری را آسان میسازد. حافظه پژواکی بازنمایی ذهنی اصوات از محرکهای شنیداری است.

 

بدلی و هیچ 1983

 

مدل کامپیوتری را با نام ACT معرفی کرد. در این مدل وی بین دانش توضیحی[314] و دانش روشی[315] تمایز قایل شد. دانش توضیحی را میتوان این گونه معرفی کرد که این اطلاعات از فردی به فرد دیگر قابل انتقال و بازیابی از آگاهی هوشیار است. یک نظام تولیدی[316] را معرفی میکند و برای توضیح نحوه تغییرات دانش از طریق تمرین و شیوهای که میتواند مهارت کسب شود مفید است. در این نظام در اصطلاح یک محصول ارتباط بین دو مجموعه از شرایط است که تحت عنوان قواعد اگر……. در نتیجه[317]………. بیان میشود. این‌ها زوجهای عمل- شرط[318] نامیده میشوند که طی آن مطرح میشود اگر بعضی شرایط خاص موجود باشد درنتیجه عملی بکارگرفته خواهد شد و در همین جا پای حافظه و بازیابی به میان کشیده میشود.

 

اندرسون

جدول شماره:1
همچنین در جدول زیر سابقه تحقیقات همسو با پژوهش حاضر در داخل و خارج از ایران نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

محقق سال هدف نتایج پژوهش
رویز، کالبرو، گانزالز 1997 بررسی سوگیری حافظه در دانشجویان افسرده و عادی حافظه افراد افسرده متناسب با خلق آن‌ ها در مقایسه با افراد عادی سوگیری معناداری دارد
بانوس، مدینا،پاسکال 2001 بررسی حافظه افراد مبتلا به اختلال افسردگی و سراسیمگی یادآوری کلمات دارای بار هیجانی منفی به شکل معناداری بیشتر از یادآوری کلمات با بار هیجانی خنثی و مثبت است
گیلبوا- شکتمان
ویز- جستمایند
2002 بررسی حافظه ضمنی افراد افسرده حافظه افراد افسرده به طور معناداری بر مسائل مرتبط با خلق افراد متمرکز است.
لی و شافران 2004 بررسی سوگیری حافظه در اختلالات افسردگی و اضطراب سوگیری پردازش اطلاعات در حوزه حافظه و توجه این افراد معنادار است
آیزنک و کین 2005 بررسی حافظه ضمنی در افراد عادی و افسرده میزان بازشناسی و پردازش کلمات هماهنگ با خلق افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی معنادار است
تقوی و راستی 1385 بررسی بازشناسی لغات در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و افراد مبتلا به اضطراب هر دو گروه نسبت به گروه بهنجار لغات هیجانی منفی بیشتری را به یاد آوردند و سوگیری در حافظه ضمنی این بیماران معنادار است
زارع و همکاران 1388 بررسی حافظه بازشناسی واژگان در افراد افسرده و عادی سوگیری حافظه نسبت به واژگان دارای بار منفی در افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی معنادار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *