۰٫۹۰۸

۱۴٫۳۵۲

۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۶۳۴/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
« کیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فرضیه فرعی اول: مولفه فیزیکی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد.
جدول۴-۱۴٫ بررسی تاثیر مولفه فیزیکی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری

متغیر ضریب رگرسیون استاندارد شده beta خطای استاندارد(SE) آماره آزمون (t) -p مقدار(sig)
مولفه فیزیکی ۰٫۴۴۵ ۰٫۹۵۷ ۸٫۶۸۹ ۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۴۴۵/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
« مولفه فیزیکی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فرضیه فرعی دوم: مولفه قابلیت اطمینان درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد.
جدول۴-۱۵٫ بررسی تاثیر مولفه قابلیت اطمینان درکیفیت خدمات بررضایت مشتری

متغیر ضریب رگرسیون استاندارد شده beta خطای استاندارد(SE) آماره آزمون (t) -p مقدار(sig)
مولفه قابلیت اطمینان
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.