۰٫۵۸۰

۰٫۷۳۳

۱۲٫۴۴۱

۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۸۰/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
«مولفه قابلیت اطمینان درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فرضیه فرعی سوم: مولفه تضمین درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد.
جدول۴-۱۶٫ بررسی تاثیر مولفه تضمین درکیفیت خدمات بررضایت مشتری

متغیر ضریب رگرسیون استاندارد شده beta خطای استاندارد(SE) آماره آزمون (t) -p مقدار(sig)
مولفه تضمین ۰٫۵۱۸ ۰٫۹۱۲ ۱۰٫۵۸۶ ۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۱۸/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
« مولفه تضمین درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فرضیه فرعی چهارم: مولفه پاسخگویی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد.
جدول۴-۱۷٫ بررسی تاثیر مولفه پاسخگویی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری

متغیر ضریب رگرسیون استاندارد شده beta خطای استاندارد(SE) آماره آزمون (t) -p مقدار(sig)
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است