مولفه پاسخگویی

۰٫۶۲۷

۰٫۸۴۸

۱۴٫۰۹۵

۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۶۲۷/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
«مولفه پاسخگویی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فرضیه فرعی پنجم: مولفه همدلی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر تاثیر معناداری دارد.
جدول۴-۱۸٫ بررسی تاثیر مولفههمدلی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری

متغیر ضریب رگرسیون استاندارد شده beta خطای استاندارد(SE) آماره آزمون (t) -p مقدار(sig)
مولفه همدلی ۰٫۵۴۶ ۰٫۸۶۸ ۱۱٫۴۱۴ ۰٫۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۴۶/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :
« مولفه همدلی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در این فصل نتایج تحقیق، با توجه به یافته های تحقیق ارائه می شود؛ نتیجه گیری براساس تجزیه و تحلیل استنباطی با توجه به اهداف، سوال ها و یا فرضیه های تحقیق صورت می گیرد. لذا ضروری است تا یافته های مربوط به هر یک از آن ها با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مقایسه شده و وجوه تشابه یا اختلاف میان آنها به روشنی بیان گردد.در صورتی که نتایج مشابه باشد تأکید بر نتایج قبلی به تعمیم نتایج کمک می کند.اگر تفاوتی میان نتایج مشاهده گردد باید به دلایل احتمالی وجود آن اشاره کرد. در این فصل ابتدا به نتایج تحقیق پرداخته خواهد شد و درپایان نیز محدودیت ها و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
۵-۲-۱- تبیین نتایج آمار توصیفی
– تعداد۱۲۴ نفر از پاسخ دهندگان مرد و تعداد۱۸۴نفر از پاسخ دهندگان زن می باشند.
– بیشترین فراوانی را در بین مراجعه کنندگان به بیمارستان افراد دارای سن ۴۱تا۵۰ سال تشکیل می دهند.همچنین کمترین فراوانی را افراد ۵۰سال به بالا به خود اختصاص داده اند.
– بیشترین فراوانی در مدرک تحصیلی برای مراجعه کنندگانی می باشد که دارای مدرک دیپلم(۱۰۴نفر) هستند و کمترین فراوانی برای مراجعه کنندگانی می باشد که دارای مدرک زیردیپلم(۱۰نفر) هستند.
– بیشترین تعداد مراجعه کنندگان مربوط به پاراکلینیک می باشد(۱۹۱نفر) و کمترین تعداد مراجعه کنندگان مربوط به بخش (۲۸نفر) می باشد.
– وضعیت مولفه های موارد محسوس، قابلیت اطمینان، تضمین، پاسخگویی، همدلی نشان داد که همه این مولفه ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.