دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  1. مکتب تحققی (اثباتی)

پس از نفوذ نظریات کلاسیک در قانون جزای فرانسه و جایگزین نمودن زندان و تخفیف مجازات ها به طور عمومی و مجازات جرایم علیه امنیت کشور به طور ویژه، ملاحظه شد که نه تنها زندان در کاهش جرم ها از جمله امنیت  کشور اثر نداشته بلکه آمار جنایی فرانسه حاکی از افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم بود و این گونه به نظر می آمد که این مکتب توفیقی در  بهبود وضع جامعه نداشته است.

از سوی دیگر، مکتب عدالت مطلق، نتوانست طرفدران قابل توجهی پیدا کند. با توجه به موفق نشدن مکاتب کلاسیک و عدالت مطلق که مبانی فلسفی آن ها بر آزادی اراده انسان استوار بود، به تدریج این نظریه مورد تردید قرار گرفت و متعاقباً مکتب جدیدی در ایتالیا رخ نمود که بعدها با نام مکتب تحققی شهرت یافت.

مدرسان این مکتب عبارتند از :لومبروز[۱] و انریکوفری[۲] و کاروفالو[۳] که در سال ۱۸۸۰ این مکتب را تشکیل داده و اندیشه های نوینی را در مقابل مکتب کلاسیک ارئه نمود.

بر اساس نظریه این مکتب ،انسان مختار و آزاد نیست بلکه تحت نفوذ نیروهایی است که کنترلی بر آن ها ندارد و در نتیجه بزهکار دارای مسئولیت اخلاقی نیست.این نظریه در اثر مطالعه آناتومی، فیزیولوژی جمجمه ها، بررسی های روانی – اجتماعی و آمارهای جنایی به دست آمده است.

بر اساس این نظریه مجازات بزهکار چگونه توجیه می شود؟

مطلب مشابه :  بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

در جواب این سوال فوق می گویند به هر حال جامعه حق دارد علیه مجرم واکنش نشان دهد تا دفاع اجتماعی تامین گردد.

بر اساس نظریه گارو مسئولیت کیفری بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر حالت خطرناک بزهکار مبتنی است که استعداد جنایی یا استعداد خطرناکی نام دارد.

این مکتب جهت مبارزه با جرم دو نوع اقدامات پیش گیرانه و فردی را مطرح می کند که نوع اول “جانشین های کیفری” و نوع دوم “مجازات های بازدارنده” می باشد و خلاصه در اقدامات تامینی مجرم تحت درمان قرار می گیرد و لازم است از طریق این نوع درمان سلامت و مصونیت پیکره اجتماع تامین و حفظ شود و با ابزار مناسب از تکرار جرم جلوگیری شود.

[۱] Lombroz (1990-1938(پزشکی بود که در سال ۱۸۷۶ کتاب مشهور خود را به نام رد انسان بزهکار را به رشته تحریر در آورد و به سبب آن به مقام” پدر انسان شناسی جنایی” ملقب شد.

[۲] Anricoferri (1928-1856(استاد حقوق کیفری بود که کتاب”جامعه شناسی جنایی خود را در سال۱۹۸۲منتشر کرد.

[۳] Carfalo (1934-1852(کتاب جرم شناسی را در سال ۱۸۸۵منتشر کرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟
مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی امكان جرم تخريب با ترك فعل