۶۵/۴۸

۱۸

۶۵/۴۸

۱۸

بتن نرم

۱۰۰

۳۷

۳۵/۵۱

۱۹

بتن زبر

پس از آنالیز واریانس و بررسی نتایج آن(جدول ۴-۲۵) مشخص گردید که جنس بستر (بتن زبر) تأثیر معنی‌داری از نظر آماری بر روی میانگین تولید، درصد جربی شیر، میزان تلفات، تعداد روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، میانگین باروری، هزینه‌های درمانی لنگش، نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها، درصد کاهش تولید شیر نداشت(۰۱/۰<P).
نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بین میانگین دو گروه مورد بررسی از نظر جنس کف بستر(بتن نرم یا زبر) از نظر متغیّرهای میانگین تولید، میزان تلفات، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، هزینه‌های درمانی لنگش، نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها، درصد کاهش تولید شیر(۰۱/۰>P) و تعداد روزهای شیردهی و میانگین باروری(۰۵/۰>P) اختلاف معنی‌داری از نظر آماری وجود دارد. امّا بین میانگین دو گروه از نظر درصد چربی شیر تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد (۰۱/۰<P).
همچنین محاسبه ضرابی همبستگی جهت پی بردن به ارتباط بین جنس بستر و متغیّرهای وابسته نشان داد که بین جنس بستر و میانگین تولید(۲۷/۰-r=)، درصد چربی شیر(۱۱/۰-r=)، درصد کاهش تولید شیر(۰۱/۰-r=) ارتباط معکوس و بین جنس بستر و متغیّرهای میزان تلفات(۲۰/۰r=)، تعداد روزهای شیردهی(۱۴/۰r=)، تعداد تلقیح به ازای آبستنی(۲۱/۰r=)، میانگین باروری(۱۵/۰r=)، هزینه‌های درمانی لنگش(۰۹/۰r=)، نرخ وقوع لنگش(۰۶/۰r=) و درصد حذف‌ها(۲۶/۰r=) مثبت و مستقیم بود(جدول ۴-۲۶). این یافته‌ها با نتایج برگستن(۱۹۹۴) که با مطالعه بر روی ۲۲ گلّه دریافت که علاوه بر برخی عوامل مربوط به جیره و گاو، همبستگی مثبتی بین مقدار زیاد تخریب بافت سم و سطوح بتونی وجود دارد همخوانی دارد. برگستن و هرلین(۱۹۹۶) درجات بالاتری از خونریزی در خط سفید سم را در بین گاوهایی که روی بتن سخت بودند گزارش کردند.

جدول۴-۲۵- تأثیر جنس بستر بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و …

راهبرد مدیریتی
متغیرهای‌‌تولیدی،
تولید مثلی و
جنس بستر نگهداری گاوهای شیری
F-test T-test
میانگین تولید ns88  **۰۷/۴
درصد چربی شیر ns46/0 ns66/1