الکترونیک شد.(عبادی،1383: 132).
2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی
روش های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری با عناوین گوناگون مانند روش های جایگزین، رسانه های نوین و
چندرسانهای، رسانهی دانش و غیره، بهترین راه حل آموزشی خوانده میشوند اما آموزش الکترونیکی شاید تعریف جامع و کاملی از تمام عناوین دیگر باشد.
هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره میگیرد ولی به آن محدود نمیشود (جمعی از مهندسین صداوسیما،1384). فناوریهای پیشرفتهای که امروز در اختیار متخصصان آموزش قرار دارد با دارا بودن قابلیتهای چون انتقال متن، صوت، تصویر و غیره، شیوه های تازه از آموزش را عرضه کرده است که آنرا آموزش الکترونیکی مینامند (احمدی و ویرجینیاری،1383: 87).
آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی گفته میشود که شامل آموزش مبتنی بر رایانه و یا مبتنی بر وب، کلاسهای درس مجازی و غیره است.( علی احمدی و قلی زاده،1383: 158). آموزش الکترونیکی به کمک کامپیوترها از طریق رسانه های الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکه های سازمان یافته، دیسک سخت، بسته های چندرسانهای و نوارهای صوتی و تصویری ارائه میشود. محتوای آموزش با بهره گرفتن از انتقال صدا، تصویر و متنی ارائه میشود که با بهره گیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزش به بالاترین سطح خود میرسد.
تعاریف زیر را میتوان برای آموزش الکترونیکی درنظر گرفت:
الف)آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب)آموزش الکترونیکی نقطهی عطف و همگرائی آموزش و اینترنت است.
پ)آموزش الکترونیکی استفاده و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعهی آموزش است.
ت) آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازی شده با اینترنت است که میتواند مواردی نظیر ارائه مطالب درس در قابهای چندگانه، مدیریت آموزشی و شبکه های مرکب از فراگیران، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرمیگیرد.(همان : 159).
2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی
هدف آموزش الکترونیکی، بکارگیری برنامهای به روز، ارتقاء دانش و مهارتهای نیروی انسانی است. از مزایای دیگر آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) آموزش همیشگی برای همه کس و در همه جا
در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره، وابسته به زمان و مکان نیست. اینترنت میتواند راه حلی منطقی برای سازمانها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی آنها را محقق سازد. از طریق شبکه های رایانهای، دسترسی به آموزش الکترونیک، دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ استفاده از آن برای دانشجویان و بقیه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نیاز اصلی برای استفاده از آموزش مبتنی بر رایانه و آموزشهای(On line) داشتن یک رایانه است.
ب) صرفه جوئی در هزینه ها
در آموزش الکترونیکی از هزینه های رفت وآمد و هزینه های مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری میشود. در این آموزش، دوره های آموزشی میتوانند به جلسات کوتاه تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته های بیشتری ارائه گردند.
پ) همکاری و تعامل
راه حل آموزش الکترونیکی، همچون آموزش سنتی، موجب تعامل بین دانشجو و استاد برای درک بهتر مفاهیم میشود. با این تفاوت که دربحث بین دو دانش آموز، دیگر اعضای کلاس میتوانند بدون توجه به بحث به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمیشوند. متون ارتباطات و تدریس در محیطOn line، تعاملها را ممکن میسازد. تعامل در آموزش الکترونیکی در محیطها مانند اطاقهای گفتگو، پست الکترونیک، تابلوهای اعلانات و غیره امکانپذیر است.
ت) یادگیری بدون واهمه
دانشجویان که در یک دورهOn line ثبت نام میکنند، وارد محیط عاری از ریسکای میشوند که میتوانند در آن مواد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه شوند بدون اینکه خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. این قابلیت بویژه زمانی ارزش دارد که دانش آموزان یادگیری مهارتهای نظیر تصمیم گیری و رهبری را تجربه میکنند. محیط عاری از ترس، قدرت اعتماد به نفس و خلاقیت فراگیران را بالا خواهد برد.
ث) قابلیت انتخاب سطوح مختلف
در آموزش الکترونیکی، دانشجویان با توجه به راهنماییهای انجام شده میتوانند سطوح و دوره های آموزشی مورد نیازشان را در کوتاهترین زمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از آزمایش الکترونیکی که دانشجو احساس کند سطح مورد نیازش را بدرستی انتخاب کرده است، میتواند با گذراندن مراحل لازم وارد دیگر سطوح دوره های آموزش شود.
ج) سنجش سطح در هر مقطع
در آموزش الکترونیکی، برای دانشجو قبل از ورود به دورهی آموزش، یک مرحله آزمون در دوره انتخابی گذاشته میشود که دانشجو با توجه به اطلاعات قبلی خود و نتایج این آزمون، برای ادامه آموزش تصمیم گیرد. بعلاوه در هر زمان از دوره آموزشی، دانشجو میتواند در آزمون پایان دوره شرکت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.
چ) آموزش به روز
برای موسسات و شرکتهای تولیدی و آموزشی، مسئله مهم تربیت نیروها با توجه به پیشرفت فناوری است تا آنها را برای ورود به بازارهای رقابت و کسب سود بیشتر آماده کنند. در آموزش الکترونیکی، مدیران آموزش میتوانند صفحات و محتواهای آموزش خود را با توجه به
نیازهای جاعه و بازار کار، لحظه به لحظه تغییر دهند درحالیکه در آموزش سنتی مراحل بازبینی و تغییر محتوی، ماه ها بطول میانجامد.
ح) شبیه سازی محیطهای آموزشی
آموزش الکترونیکی قادر است تمامی محیطهای مختلف آموزشی را با توجه به نرم افزارهای گوناگون تعریف کند و دراختیار کاربران قرار دهد. در این نوع آموزش، کاربران میتوانند وارد جاهایی شوند که از نظر واقعی، ورود به آنها سخت یا غیرممکن است، یا از وسائل کمک آموزشی با توجه به نیاز خود بهره گیرند.(مهندسین صدا وسیما،1384: 19-20).
2-1-5-2-محدودیتهای آموزش الکترونیکی
موارد زیر را میتوان از جمله موارد محدودیتهای آموزش الکترونیکی نام برد:
1- هزینه اولیه راه اندازی و استفاده از تجهیزات رایانهای بطور نسبی بالا است.
2- ممکن است دانشجویان، دانش رایانهای کافی نداشته باشند که در اینصورت باید دورههایی را برای فراگیری دانش رایانه بگذرانند.
3- هزینه بکارگیری خطوط تلفن در آموزش بالا بوده و ممکن است پهنای باند کافی استفاده از روش های مختلف آموزش وجود نداشته باشد.
4- مواردی لازم است که مدرسان با برخی از قوانین کپی برداری، نحوهی ارائه مطالب و موضوعات آموزشی آشنا شوند.
5- استفاده کنندگان از این آموزش، امکان استفاده از موارد تجربی را نخواهد داشت (همان : 21).
2-1-6-یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی، محصول بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آموزش است. در این نوع جدید آموزش، احتیاجی به حضور فراگیران در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست. درواقع بخاطر انفجار اطلاعات، به رویکرد تازهای نیاز است. هدف آن است که به فراگیران، راهبردهای ضروری برای مدیریت اطلاعات پرحجم داده شود. در حرکت به طرف این هدف، مربیان دریافتند که تنها راه حل بلندمدت، ایجاد محیطی آموزشی است که در آن دانشجویان نه تنها به یادگیری بلکه به فراگیری نحوه یادگیری نیز بپردازند. به همین دلیل، هدف آموزش، حرکت به سمت رشد تفکر انتقادی و توانائیهای یادگیری خود راهبری است که بصورت تمام عمر، به فرد کمک نماید.(گریسون و دی ،1383: 123).
بطور ساده میتوان گفت، یادگیری الکترونیکی، استفاده نظام مند از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری است. (نایدو،2003). یادگیری الکترونیکی به مجموعهی فعالیتهای آموزشی گفته میشود که با بکارگیری از ابزارهای الکترونیکی خواه صوتی، تصویری، کامپیوتری، شبکهای و مجازی و غیره صورت میگیرد. بعبارت دیگر، تمامی برنامههایی که از طریق شبکه های کامپیوتری بویژه اینترنت، منجر به یادگیری میشود یادگیری الکترونیکی مینامند(محسنی زنوزی، 1388: 191).
2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات
از مهمترین خصوصیات یادگیری الکترونیکی، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- دانش آموز محور بوده و نقش معلم بعنوان راهنما و تسهیل کننده است.
2- دوره های آموزشی بصورت تعاملی(کاربرد تعاملی در امر یاددهی و یادگیری هستند).
3- برای تمامی گروه های سنی و در همه جا و همه وقت با شعار7/24(24ساعت در7روز هفته)فعالیت دارد.
4- یادگیری، مشارکتی است. یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گردهم میآورد.
5- یادگیری سریع، زنده و پویا درعین حال کم هزینه است.
6- یادگیری فردی، یعنی براساس علایق و تواناییهای فردی است، جامع، یعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزارهای آموزشی و یادگیری مثل کلاسهای مجازی، شبیه سازی را دارد و فرصتهای آموزشی برابر را در اختیار همگان قرار میدهد.
7- کلیه فعالیتها از جمله مدیریت، ثبت نام، دریافت شهریه و نظارت بر روی شبکه اینترنت انجام میشود. بعلاوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام، آموزش و اعطای گواهی نامه از همین طریق قابل انجام است.
8- دروس، توسط استادانی که در محلهای مختلف قرار دارند تهیه میشود.
2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی را میتوان در یک تقسیم بندی کلی در دو سطح بیان داشت:
الف)یادگیری الکترونیکی بصورتOn line(متصل، برخط، همیشه در دسترس)؛ یعنی، آن دسته از آموزشهای از راه دور که از طریق مجموعهای از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر تکنولوژی و شامل آموزشهای کامپیوتری، وب، اینترنت و نیز مدرسه، کلاس و دانشگاه مجازی است.
ب)یادگیری الکترونیکی بصورتOff line(غیرمتصل) یعنی؛ قسمتی از آموزش الکترونیکی که بدون استفاده از شبکه وب و با تولیدCDهای آموزشی انجام میگیرد. از خصوصیات آموزشOff line، آموزش خودکار یا خودآموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی چون چت و غیره میباشد (عبادی،1383: 26).
2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی
تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های انعطاف پذیر هستند و منابع غنی را فراهم میکنند که میتوانند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشند. از مزایای گوناگون یادگیری الکترونیکی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- ارتقاء سریع و موثر سطح دانش مورد نیاز دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران متناسب با نوع فعالیتهای آنان.
2- سهولت دسترسی به منابع متعدد و مختلف آموزشی.
3- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطلاعات و ارتباطات روز.
4- امکان دسترسی فراگیر، منابع آموزش بصورت7/24(هفت روز در هفته و24ساعته).
5- گسترش آموزش برای همه، با ه
زینه بسیار کمتر.
6- کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران آموزشی.
7- امکان ثبت و ضبط فعالیتها و برنامههای آموزشی، پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان.
8- اجازه تهیه و آماده سازی و ارائه مدلهای مختلف آموزشی توسط معلمان و استادان.
9- تسهیلات لازم و مناسب برای امر ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان، خدمات تحصیلی و مشاورهای به دانش آموزان و اولیای آنان و سایر خدمات آموزشی.
10- افزایش انگیزهای آموزش فراگیران، ارتقای سطح یادگیری، خودکار بودن دانش آموزان و پرورش همه جانبهی استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان(همان : 24).
2-1-7-چندرسانهای آموزشی
هر یک از انواع ابزارهای ارتباط، تولید، ذخیره سازی یا ارائه، یک رسانه است. درصورتیکه تعداد این ابزارها دو یا بیشتر شود به آنان چندرسانهای گفته میشود.
چندرسانهای از ترکیب و تلفیق چندرسانه تشکیل شده است. در اصل واژهی چندرسانهای زمانی بکار میرود که رسانه ارتباطی با رسانه دیگری هماهنگ میشود تا اطلاعات را به شیوه یکسان انتقال دهند. به هر روش انتقال اطلاعات با بکارگیری حداقل دو مورد از موارد زیر، چندرسانهای میگویند؛ گرافیک، صوت، متن و تعامل(منظور از تعامل بطور معمول، اجزای هدایت کنندهی برنامه رایانهای است) (گرین و براون ،1385: 117).
از میان تعاریف گوناگون چندرسانهای، میتوان از جمله موارد زیر را بیان کرد:
چندرسانهای ترکیب متن، تصویر، صدا، انیمیشن و ویدئو است که رایانه یا هر وسیله الکترونیکی دیگری به شما ارائه میکند.
این واژه به جریانهای رسانهای هماهنگ اطلاق میشود. یک نمونه حرکت هماهنگ، تصاویر و صداست(مانند تلویزیون یا فیلم امروزی) .
واژه چندرسانهای به هر ترکیبی از دو یا چندرسانه اطلاق میشود که با یکدیگر تلفیق شدهاند تا برنامههای خبری یا آموزشی را بوجود آورند.
چندرسانهای در رایانهها ترکیبی از متن، تصاویر، صدا، پویا نمائی و تصاویر ویدئویی است. (ذاکری،1383: 19)
چندرسانهای آموزشی ترکیب مهیج سخت افزار رایانهای است که به شما اجازه میدهد ویدئو، پویا نمایی صدا، گرافیک و متن را با یکدیگر ترکیب کرده و برنامههای آموزشی بسازید که از طریق صفحهی نمایش رایانه قابل عرضه باشد.( ردی و دیگران،2003 به نقل از ذاکری، 1383: 19).
2-1-7-1-مزایای چندرسانهای در آموزش
کاربرد چندرسانهایها در موقعیتهای گوناگون آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنان عبارت است از:
الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری:
در نظامهای آموزشی چند رسانهای، از حواس مختلفی چون بینائی، شنوائی و سایر حواس استفاده میشود. دریافت محرکهای یادگیری از طریق حواس بیشتر به یادگیری پایدارتر و عمیقتر میانجامد.
ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط:
چندرسانهای چون یک معلم صبور و شکیبا عمل میکند و با فراهم آوردن فرصت تکرار و تمرین به یادگیری هرچه بهتر مهارتها کمک میکند.
ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان:
برخی از چندرسانهایها برگونهای طراحی میشوند که نیازمند وجود مشارکت میان یادگیرندگان است.
د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم:
آموزش و یادگیری مفاهیم درصورتیکه به ایجاد ارتباط بین مفاهیم منجر نشود نمیتواند به ایجاد شناخت در یادگیرنده کمک کند. چندرسانهای، فرصتی برای ارتباط بین مفاهیم در اختیار یادگیرندگان قرار داد. فهم اصول و قواعد را آسان میکند.
ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان:
برنامههای چندرسانهای شاخهای یا غیرخطی میتواند مطابق با نیازهای یادگیرندگان، آنان را در موقعیت های مناسب قرار دهند.
و) برقراری تعادل و رابطه دوسویه با کاربر:
عنصر تعامل، ویژگی مهم چندرسانهای است. ولف گرام(1994)بیان میکند که افراد فقط15درصد از آنچه را که میشنوند و25درصد از آنچه را که میبیند بخاطر میآورند، حال آنکه60درصد از آنچه را که با آن تعامل داشتهاند به یاد میآرند. مدتی است اهمیت عوامل انگیزشی در طراحی چندرسانهای تعاملی شناخته شده است، یعنی نرم افزار باید برای کاربر جذاب باشد تا بتوانند مفید و موثر واقع شود. بنظر میرسد بسیاری از یادگیرندگان دست کم در آغاز، جذب چندرسانهای تعاملی میشوند (شاه جعفری،1384: 34-35).
2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق
رویکردهای نظری کلاسیک را باید جزء اولین دسته از مبانی نظری در خصوص آموزش و پرورش و برابری فرصت های آموزشی دانست. این رویکردها که همواره با دیدی انتقادی در زمینه مسائل اجتماعی به دنبال راه چاره و رفع مشکلات هستند با بیان نابرابری ها و نبودن عدالت در زمینه آموزش سعی در بیداری اذهان و پیدا کردن راهکار برای دولت ها بودند. برخی از مهم ترین این نظریه ها در زیر بیان شده است.
2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی
کارکرد گرایان استدلال می کنند ، نابرابری مساله کارآمد و مقیدی برای جامعه است ، چرا که تضمین کننده این امر است که افراد مستعد ، با امید به کسب درآمد مکفی در آینده ، تشویق می شوند که با صرف زمان طولانی در تحصیل و آموزش ، استعداد خود را رشد و پرورش دهند . برای برآورده شدن قطعی نیاز های کارکردی و مورد لزوم ، جامعه باید نهایت استفاده ی افراد از استعداد هایشان را تضمین کند . بنابراین ، نابرابری بازتابی از تفاوت های موجود د
ر استعدادها و ارزش های متفاوتی هستند که جامعه برای مشاغل و نقش های خاصی قائل است . با توجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *