دانلود پایان نامه

آزادی بصورت زیر بیان نمود:
(۳-۳۴)

که در آن(y) ? تابع شکل (شکل مود اصلی ارتعاش) و (t) ? مختصات تعمیم یافته می‌باشند.
اگر تحریک، قسمت حقیقی باشد، پاسخ قسمت حقیقی خواهد بود لذا تابع پاسخ فرکانس مختلط برای تغییر مکان عمومی سد وقتی که اندر کنش بین سد و مخزن نیز به حساب آید، عبارت است از[۲۰]:
(۳-۳۵)

که در آن:
(۳-۳۶)

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ۳-۵-۱-، درنظرگیری، تراکم‌پذیری، گرفته،

دیدگاهتان را بنویسید