دانلود پایان نامه

کنش سد و مخزن
۳-۵-۱- مولفه افقی حرکت زمین
چوپرا[۲۰] در سال ۱۹۷۰ با در نظر گرفتن سیستم سد و مخزن شکل (۳-۶) و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش بین سد و مخزن، پاسخ سد را به دست آورد.

شکل(۳-۶): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا
فرضیات وی همان فرضیات بخش قبل می‌باشد، با این تفاوت که تغییر شکل سد را بصورت تعمیم یافته با یک درجه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، بیرونی،، پرها، پوست،

دیدگاهتان را بنویسید