دانلود پایان نامه

زمانی تغییرمکان تاج سد برای حالتهای مولفه افقی و قائم زلزله و همچنین برای دو حالت سد با مخزن پر و سد بدون مخزن دیده می‌شود. همانطور که دیده می‌شود در غیاب مخزن، پاسخ به مؤلفه قائم خیلی کوچکتر از پاسخ به مؤلفه افقی زلزله می‌باشد. در حالیکه این مقدار با حضور مخزن بسیار زیاد می‌شود.

شکل(۳-۷): پاسخ تغییر مکان افقی تاج سد با

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع لزج، ۴-۱-، ،

پاسخی بگذارید