دانلود پایان نامه

ضربه واحد
پاسخ فرکانس مختلط، تبدیل فوریه پاسخ ضربه واحد می‌باشد، بنابراین می‌توان از پاسخ فرکانس مختلط، پاسخ ضربه واحد را بدست آورد:
(۳-۲۵)

که در آن تابع بسل نوع اول مرتبه صفر می‌باشد.
فشار هیدرودینامیک روی سد ناشی از شتاب زمین با مقدار دلخواه می‌تواند از پاسخ ضربه واحد با اصل جمع آثار قوا یا انتگرال بسته بدست

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع هیدرودینامیک، صلب، چاکرابارتی، چوپرا

پاسخی بگذارید