دانلود پایان نامه

که در حقیقت کار وی توسعه کار چوانگ می باشد.
آویلز[۲۶]، پاسخ های نیمه تحلیلی برای سد صلب با وجه بالادست شیب دار وهمراه با سیال لزج و تراکم پذیر ارائه کرد. وی با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی و یک سری از توابع خاص که شرایط مرزی و معادله حاکم را ارضا می کند، فشار هیدرودینامیک را یافت و برای حالت های مختلف از شکل وجه بالادست

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعحقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، کوتاه مدت

پاسخی بگذارید