دانلود پایان نامه

مربوط به فرکانس های کمتر از مود اول مخزن می باشد. این شرط مرزی را، به همراه مرز سامرفیلد، می توان تنها شرایط مرزی زمانی موجود به حساب آورد که می توان از آنها به طور صریح درمحاسبه ماتریس ضرایب معادله سیستم استفاده نمود. گوگوی و مایتی[۳۳]، مرز جاذبی را پیشنهاد دادند که از معادله تحلیلی توزیع فشار بدست می آید. فرم نهایی مرز، از

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع موتیفهای، آمینواسیدی، ۴-۱-، cp

پاسخی بگذارید