دانلود پایان نامه

رابطه تقریبی را مورد بررسی قرار داد.

۳-۷-بررسی پاسخ ها به روش عددی
بدلیل پیچیدگی هندسه و بارگذاری سیستم سد-مخزن، استفاده از روش های عددی مناسب تر می نماید. در این میان برخی از محققین به بررسی پاسخ ها به روش های عددی پرداختند که بدلیل اینکه بحث عددی خارج از بحث این تحقیق می باشد بدان پرداخته نمی شود.
۳-۸-بررسی شرط مرزی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ژرمپلاسم، (هاشمی، شهبازیدورباش، (۱۳۹۰)

پاسخی بگذارید