دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.
 
 
عنوان    صفحه
 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بخش اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل اول:تاریخچه کوزوو از ابتدا تا صدور نظریه مشورتی…………………………………………………………….8
مبحث اول:کوزوو از ابتدا تا حملات ناتو………………………………………………………………………………………..8
گفتار اول: کوزوو قبل از فروپاشی یوگسلاوی………………………………………………………………………………..8
گفتار دوم: کوزوو و فروپاشی یوگسلاوی……………………………………………………………………………………10
گفتار سوم: بحران کوزوو وحملات ناتو……………………………………………………………………………………….12
مبحث دوم: تصویب  قطعنامه 1244 شورای امنیت وخاتمه جنگ در کوزوو…………………………………..15
مبحث سوم:صدور اعلامیه استقلال کوزوو وصدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………..17
گفتار اول: صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو…………………………………………………………………………..17
گفتاردوم: صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ………………………………………………………..18
فصل دوم:دیوان بین المللی دادگستری ومباحث شکلی نظریه مشورتی استقلال یک جانبه کوزوو……19
مبحث اول: صلاحیت وصلاحدید دیوان………………………………………………………………………………19
گفتار اول:مفهوم ومبنای صلاحیت دادگاههای بین المللی……………………………………………………….19
گفتار دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………………….19
بند اول:انواع صلاحیت اصلی دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………………20
الف:صلاحیت ترافعی………………………………………………………………………………………….20
1:مجاری اعلام رضایت دولت ها نسبت به صلاحیت دیوان……………………………………………….21
1-1:پذیرش اختیاری صلاحیت(صلاحیت اختیاری)………………………………………………………….21
1-2:پذیرش اجباری صلاحیت(صلاحیت اجباری)………………………………………………….21
2:مقامات دارای صلاحیت جهت مراجعه به دیوان……………………………………………………………..21
2-1:کشورهای عضو سازمان ملل متحد……………………………………………………………..22
2-2:کشور های غیر عضو سازمان ملل متحد………………………………………………………………….22
2-3:کشورهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند……………………………………………………….22
3:موضوعات قابل رجوع به دیوان………………………………………………………………….22
ب:صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………….23
1:مفهوم ومبانی صلاحیت مشورتی دیوان……………………………………………….. …………………………….23
2 : مفهوم صلاحدیددرنظریات مشورتی دیوان ………………………………………………………. ………………..24
مبحث دوم: برررسی صلاحیت مشورتی دیوان درنظریه کوزوو…………………………… ……………….25
مبحث سوم: بررسی صلاحدید دیوان در نظریه کوزوو…………………………………….. ……………..30
مبحث چهارم: تفسیر سوال توسط دیوان ………………………………………………………………. ……………..33
گفتاراول: دامنه وگستره سؤال………………… …………………………………………………………….33
گفتار دوم: ماهیت صادرکنندگان اعلامیه ………………………………………………………………………………………..35
بخش دوم: مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو……………………………………………………………..40
فصل اول: نظریه دیوان ومطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال باحقوق بین الملل عام…………………………..41
مبحث اول : اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها …………………………………………………………………………..41
گفتار اول: اصل تمامیت ارضی در اسناد بین المللی…………………………………………………………………………42
گفتار دوم: رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی……………………………………………………..44
 
گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………46
مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..50
گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت ……………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی………………………………………………………………………..53
گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………56
گفتارچهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم……………………………………………………………………….57
بنداول: حق تعیین سرنوشت داخلی……………………………………………………………………………………………..57
بند دوم: حق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………………………………………………………59
الف: شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین الملل………………………………………………..59
ب: مواردکاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی…………………………………………………………………………………61
1: حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات وسرزمینهای غیر خودمختار………………………………………………..61
2: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه…………………………………………..63
: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروههای اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی  نژادی…………………64
گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان………………………………………..66
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..69
گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………….72
بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه  در حقوق بین الملل…………………………………………………………..72
الف) اصل ثبات مرزها………………………………………………………………………………………………………………73
ب) اصل تمامیت ارضی ……………………………………………………………………………………………………………74
بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه  در حقوق بین الملل یا جواز آن………………………………………………75
بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی)…………………………………………………………………………………..77
گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان…………………………….78
بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه…………………………………………………………79
بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه……………………………………………..79
بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی…………………………………….82
گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………….85
مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس………………………………………………..89
مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی……………………………………………………………..92
فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص…………………….95
مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………..95
گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری……………………………………………………….96
گفتار دوم: تفسیر قطعنامه 1244 شورای امنیت توسط دیوان…………………………………………………………..97
مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت……………………………………..99
گفتار اول: اعتبار قطعنامه 1244 در زمان صدور اعلامیه استقلال …………………………………………………….99
گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن………………………………………………………………………………………………………………….100
بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال………………………………………………………………….102
بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد…………………………………………………………….103
بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت………………………………………………..104
فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان…………………………………………………………………..105
مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………….105
گفتار اول: نظریه تأسیسی……………………………………………………………………………………………………….106
گفتار دوم: نظریه اعلامی………………………………………………………………………………………………………. 106
مبحث دوم: اشکال شناسایی…………………………………………………………………………………………………107
گفتار اول: شناسایی ضمنی……………………………………………………………………………………………………107
گفتار دوم: شناسایی صریح ………………………………………………………………………………………………………107
گفتار سوم: شناسایی دو ژوره……………………………………………………………………………………………………..108
گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو………………………………………………………………………………………………….108
 
 
 
مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه …………………………………..108
گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی …………………………………………………………………………………….109
بند اول:شناسایی زود هنگام………………………………………………………………………………………………..109
بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها……………………………………………………………………110
بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی………………………………………………………………111
گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه  یکجانبه استقلال و جدایی………………………………………………111
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….118
فهرست منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………119
………………………………………………………………………………………………………………………….128 Abstract
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو