دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 

 

عنوان    صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

بخش اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل اول:تاریخچه کوزوو از ابتدا تا صدور نظریه مشورتی…………………………………………………………….۸

مبحث اول:کوزوو از ابتدا تا حملات ناتو………………………………………………………………………………………..۸

گفتار اول: کوزوو قبل از فروپاشی یوگسلاوی………………………………………………………………………………..۸

گفتار دوم: کوزوو و فروپاشی یوگسلاوی……………………………………………………………………………………۱۰

گفتار سوم: بحران کوزوو وحملات ناتو……………………………………………………………………………………….۱۲

مبحث دوم: تصویب  قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت وخاتمه جنگ در کوزوو…………………………………..۱۵

مبحث سوم:صدور اعلامیه استقلال کوزوو وصدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………..۱۷

گفتار اول: صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو…………………………………………………………………………..۱۷

گفتاردوم: صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ………………………………………………………..۱۸

فصل دوم:دیوان بین المللی دادگستری ومباحث شکلی نظریه مشورتی استقلال یک جانبه کوزوو……۱۹

مبحث اول: صلاحیت وصلاحدید دیوان………………………………………………………………………………۱۹

گفتار اول:مفهوم ومبنای صلاحیت دادگاههای بین المللی……………………………………………………….۱۹

گفتار دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………………….۱۹

بند اول:انواع صلاحیت اصلی دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………………۲۰

الف:صلاحیت ترافعی………………………………………………………………………………………….۲۰

۱:مجاری اعلام رضایت دولت ها نسبت به صلاحیت دیوان……………………………………………….۲۱

۱-۱:پذیرش اختیاری صلاحیت(صلاحیت اختیاری)………………………………………………………….۲۱

۱-۲:پذیرش اجباری صلاحیت(صلاحیت اجباری)………………………………………………….۲۱

۲:مقامات دارای صلاحیت جهت مراجعه به دیوان……………………………………………………………..۲۱

۲-۱:کشورهای عضو سازمان ملل متحد……………………………………………………………..۲۲

۲-۲:کشور های غیر عضو سازمان ملل متحد………………………………………………………………….۲۲

۲-۳:کشورهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند……………………………………………………….۲۲

۳:موضوعات قابل رجوع به دیوان………………………………………………………………….۲۲

ب:صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………….۲۳

۱:مفهوم ومبانی صلاحیت مشورتی دیوان……………………………………………….. …………………………….۲۳

۲ : مفهوم صلاحدیددرنظریات مشورتی دیوان ………………………………………………………. ………………..۲۴

مبحث دوم: برررسی صلاحیت مشورتی دیوان درنظریه کوزوو…………………………… ……………….۲۵

مبحث سوم: بررسی صلاحدید دیوان در نظریه کوزوو…………………………………….. ……………..۳۰

مبحث چهارم: تفسیر سوال توسط دیوان ………………………………………………………………. ……………..۳۳

گفتاراول: دامنه وگستره سؤال………………… …………………………………………………………….۳۳

گفتار دوم: ماهیت صادرکنندگان اعلامیه ………………………………………………………………………………………..۳۵

بخش دوم: مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو……………………………………………………………..۴۰

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي

فصل اول: نظریه دیوان ومطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال باحقوق بین الملل عام…………………………..۴۱

مبحث اول : اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها …………………………………………………………………………..۴۱

گفتار اول: اصل تمامیت ارضی در اسناد بین المللی…………………………………………………………………………۴۲

گفتار دوم: رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی……………………………………………………..۴۴

 

گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………۴۶

مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..۵۰

گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت ……………………………………………………………………………..۵۰

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی………………………………………………………………………..۵۳

گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………۵۶

گفتارچهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم……………………………………………………………………….۵۷

بنداول: حق تعیین سرنوشت داخلی……………………………………………………………………………………………..۵۷

بند دوم: حق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………………………………………………………۵۹

الف: شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین الملل………………………………………………..۵۹

ب: مواردکاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی…………………………………………………………………………………۶۱

۱: حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات وسرزمینهای غیر خودمختار………………………………………………..۶۱

۲: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه…………………………………………..۶۳

: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروههای اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی  نژادی…………………۶۴

گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان………………………………………..۶۶

مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..۶۹

گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..۶۹

گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………….۷۲

بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه  در حقوق بین الملل…………………………………………………………..۷۲

الف) اصل ثبات مرزها………………………………………………………………………………………………………………۷۳

ب) اصل تمامیت ارضی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴

بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه  در حقوق بین الملل یا جواز آن………………………………………………۷۵

بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی)…………………………………………………………………………………..۷۷

گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان…………………………….۷۸

بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه…………………………………………………………۷۹

بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه……………………………………………..۷۹

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم

بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی…………………………………….۸۲

گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………….۸۵

مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس………………………………………………..۸۹

مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی……………………………………………………………..۹۲

فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص…………………….۹۵

مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………..۹۵

گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری……………………………………………………….۹۶

گفتار دوم: تفسیر قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت توسط دیوان…………………………………………………………..۹۷

مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت……………………………………..۹۹

گفتار اول: اعتبار قطعنامه ۱۲۴۴ در زمان صدور اعلامیه استقلال …………………………………………………….۹۹

گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال………………………………………………………………….۱۰۲

بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد…………………………………………………………….۱۰۳

بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت………………………………………………..۱۰۴

فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان…………………………………………………………………..۱۰۵

مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………….۱۰۵

گفتار اول: نظریه تأسیسی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

گفتار دوم: نظریه اعلامی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

مبحث دوم: اشکال شناسایی…………………………………………………………………………………………………۱۰۷

گفتار اول: شناسایی ضمنی……………………………………………………………………………………………………۱۰۷

گفتار دوم: شناسایی صریح ………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

گفتار سوم: شناسایی دو ژوره……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

 

 

 

مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه …………………………………..۱۰۸

گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی …………………………………………………………………………………….۱۰۹

بند اول:شناسایی زود هنگام………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها……………………………………………………………………۱۱۰

بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی………………………………………………………………۱۱۱

گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه  یکجانبه استقلال و جدایی………………………………………………۱۱۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

فهرست منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸ Abstract

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:قابليت برخورداري از حقوق مدني جنین

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو