تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

گفتار دوم: کوزوو و فرو پاشی یوگسلاوی

در سالهای 1992- 1991 جماهیر اسلوانی، کرواسی، مقدونیه و بوسنی- هرزه گوین  از جمهوری اتحاد سوسیالیستی یوگسلاوی جدا شدند و جمهــوری صربستان و مـونته نگرو بـا عنـوان جمـهوری اتحـادیه یــوگســلاوی
(FRY)[1] خود را جانشین یوگسلاوی سابق [2](SFRY) اعلام نمود.[3]

کمیته بادینتر[4]کهج مؤظف بود  به  سؤالات  در خصوص فرو پاشی یوگسلاوی  و شناسایی جماهیر جدا شده از آن پاسخ دهد، به این نتیجه رسید که یوگسلاوی در حال فرو پاشی است به عبارت دیگر، کشور پیشین یوگسلاوی سابق دیگر وجود ندارد.

در حالی که صربستان و مونته نگرو و برخی کشورهای نظیر روسیه، معتقد به فرو پاشی یوگسلاوی نبوده و صربستان را جانشین یوگسلاوی می دانستند. اما قطعنامه 757 شورای امنیت مصوب 1992، متضمن فرو پاشی یوگسلاوی بود.[5]

در این دوران که همزمان با بحران بوسنی و هرزه گویین بود، کوزوویی ها مایل به اقدامات علیه صربها بودند اما به دلیل توجه جامعه بین المللی به این بحران، آنها شرایط را برای شروع این اقدامات مناسب ندانستند. به همین دلیل، پس از خاتمه جنگ در سال1995، آلبانی تبارهای کوزوو از فرصت موجود استفاده نموده و تحولات گسترده سیاسی و نظامی خود را آغاز نمودند. این تحولات از سوی بلگراد، اقدام علیه امنیت ملی و مصالح عمومی کشور تلقی گردید.

اهداف آلبانی تبارها از اقدامات خود شامل موارد ذیل می باشد:

بازگرداندن خودمختاری وسیع مندرج در قانون اساسی سال1974 یوگسلاوی سابق به کوزوو.

ارتقاء وضعیت کوزوو به جمهوری مستقل هم سطح با جمهوری صربستان و مونته نگرو.

اعلام جدائی کوزوو از صربستان و استقلال آن.

الحاقجکشور آلبانی به کوزوو و تشکیل آلبانی بزرگ.[6]

 

 

درگیری های بوسنی و هرزه گوین، باعث کاهش فشار صربها برآلبانی تبارها شده بود. اما پس از صلح دیتون و خاتمه درگیری ها، بار دیگر توجه صربها به کوزوو معطوف شد. و صربها در حفظ کشور با شکست مواجه شده بودند از استقلال جمهوری های تشکیل دهنده کشورشان جلوگیری نمایند، سعی در حفظ کوزوو داشتند و این امور باعث وقوع درگیری و جنگ بین ارتش صربستان و ارتش آزادی بخش کوزوو در سال 1996 شد.[7]

ارتشججآزادی بخش کوزوو [8](KLA) که در اوایل دهه 1980 تأسیسجججشده بود، در سال های 1997 و 1998 سطح خشونتش را تشدید نمود که این امر منجر به افزایش عکس العمل نیروهای امنیتی یوگسلاوی شد و در پی آن بسیاری از کوزوویی ها مهاجرت نمودند و یا کشته شدند.[9]

[1]-Fedral Repablic of Yugoslavia.

[2]-Socialist Fedral Repablic of Yugoslavia.

17- ضیایی، سید یاسر،«استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق علامه طباطبائی، ص: 37.

[4]-Badinter  Committee.

19- ضیایی، سید یاسر، برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 2009 تا  1999قابل دسترسی در:

http://Yaserziaee.belogfa.Com/Post-84.aspx; (Visited on 06/may/2011).

20- ولی الهی ملکشاه، حبیب الله و جعفری، احمد ، پیشین، ص: 17.

21- عزیزی، ستار، پیشین، ص: 68.

[8]-Kosovo Libration Army.

[9]-Fierstein, Daniel, Op. cit, p.422.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو