دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پناهندگی:

در توضیح این قسمت باید گفت که  در قرارداد مقر بعضی از سازمان های بین المللی تصریح شده است که سازمان حق دادن پناهندگی به اشخاصی که علیه آنان حکم جزایی صادر شده یا تحت تعقیب هستند و یا حکم بازداشت و اخراج آن ها صادر شده است را ندارد. بند 2 ماده 2 قرارداد مقر سازمان ملل متحد اشعار می دارد:« سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقر را ندارد. » البته این قرارداد و کنوانسیون 1975 مقرراتی راجع به پناهندگی سیاسی افراد وضع نکرده اند ولی از مفاد آنها می توان استنباط کرد که فقط نمایندگان سیاسی و کارکنان بین المللی سازمان های بین المللی از حق پناهندگی برخوردارند زیرا این افراد اساسا دارای مصونیت هستند. [1]

گفتار ششم:

مزایای سازمان های بین المللی

باید گفت که از حیث ماهیت حقوقی، مزایا متفاوت از مصونیت است به این معنی که «مزیت» دیپلماتیک امتیازی است که به یک دیپلمات داده می شود. به طوری که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند، اما اگر این مزیت به آنها نیز تعلق نگیرد مانع انجام خدمات آنها نیست، بنابراین می توان مزیت دیپلماتیک را به طریقی وارد در دایره «نزاکت» کرد به این نحو که اگر دولتی از اعطای مزایای دیپلماتیک خودداری کرد، مسئولیت بین المللی متوجه آن دولت نیست، در صورتی که «مصونیت دیپلماتیک» جزو قواعد مسلم حقوق بین الملل است و همه دولتها ملزم به اجرای مقررات مربوطه هستند.

مزایای سازمان های بین المللی بر اساس کنوانسیون  های 1946 و 1975 عبارتند از:

  • معافیت از عوارض و مالیات ها
  • معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
  • معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
  • معافیت از خدمات شخصی

[1] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی و دکتر زمانی، سید قاسم، سازمان های بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟