دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: ماهيت حقوق بشر
«حقوق بشر» در زبان فارسي يا «حقوق الانسان» در زبان عربي يا “Human Rights” در زبان انگليسي و يا “Dorits de I’Homme”در زبان فرانسوی، عبارت است از حقوقي است كه شخص از اين حيث كه انسان است از آن برخوردار مي‌باشد، حقوق بشر در عين حال حقوقي غيرقابل سلب (Inalienable) هستند؛ زيرا فارغ از اين‌كه ما چگونه رفتار مي‌كنيم، نمي‌توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم. به عبارت ديگر، هر فردي صرفاً از اين حيث كه انسان است، مستحق برخورداري از حقوق خود است. بر اين اساس، اگرچه افراد به درستي تابع دسته وسيعي از تعهدات سياسي و اجتماعي هستند، حقوق بشر مجموعه‌اي غيرقابل سلب از كالا‌ها، خدمات و فرصت‌هاي فردي را معين و مشخص مي‌كند كه فرد فرد اجتماع در شرايط و اوضاع و احوال عادي موظف به رعايت و اجراي آن‌ها هستند.[1]
به عبارت ديگر، انسان‌ها فارغ از اينكه در كجا زيست مي‌كنند، به چه زباني سخن مي‌گويند، چه باورها و اعتقاداتي دارند و صرف نظر از تفاوت‌هايي كه به لحاظ عوامل زيستي و اجتماعي بر آن‌ها عارض شده است، از حيث انسان بودن هيچ تفاوتي با هم ندارند. همين وجه مشترك تمام آحاد جامعه بشري، مبناي برخورداري آن‌ها از حقوق و آزادي‌هايي شده كه مقيد به زمان و مكان نيست. اعتقاد به حيثيت و كرامت و برابري تمام افراد نوع بشر- شالوده آن‌چه امروزه حقوق بشر نام گرفته است- مانند بسياري از ديگر اصول اساسي، تقريباً در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، ‌مذاهب و مشرب‌هاي فلسفي بازيافته مي‌شود و نمي‌توان آن را مختص كشور و جامعه‌اي معين دانست. بنابراين حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر مجموعه امتيازاتي است كه باتوجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است. فلسفه وجودي حقوق بين‌الملل بشر، اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است، تا آن‌كه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد بشر بصورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند. غايت اين حقوق، حرمت نهادن به انسانيت انسان در تمام زمينه‌هاست. حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت تبعيض، حق كار، حق تشكيل خانواده، حق آزادي بيان، حق آموزش و پرورش و بسياري ديگر از حقوق كه لازمه زيست اجتماعي انسان و رشد و شكوفايي همه جانبه شخصيت اوست در قالب مثلث آزادي، برابري و امنیت جاي گرفته‌اند.[2] برهمين اساس در خصوص مفهوم حقوق بشر، تعاريف متعددي از سوي حقوق‌دانان ارائه شده است كه در اين‌جا به دو تعريف بسنده مي‌نمائيم. در دايره‌‌المعارف حقوقي چاپ انتشارات دانشگاه آكسفورد، حقوق بشر به آن دسته از حقوق و آزادي‌هايي اطلاق شده است كه هر فرد محق به دارا بودن آن‌هاست.[3]
«پروفسور بدوان» در فرهنگ حقوق بين‌الملل، حقوق بشر را چنين تعريف كرده است:
حقوق بين‌الملل بشر یا حقوق انسان عبارت است از مجموعه امتيازاتي كه با توجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است. فلسفه وجودي حقوق بشر، اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است تا آن‌كه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد به صورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند.»[4]
براي شكوفايي حقوق بشر، آن را بر اصول پايه‌گذاري متكي مي‌دانند كه براساس آن، بشريت مي‌تواند از زندگي شايسته در جلوه‌هاي متفاوت برخوردار شود، اين اصول كه در بادي امر، مولود انديشه‌هاي فلسفي و اخلاقي و ديني مي‌باشد و در آن سعادت بشري همواره مورد نظر است، در روابط فردي و اجتماعي، نظام حقوقي داخلي و بين‌المللي را بارور مي‌سازد. براي اين اصول پايه‌گذار، مي‌توان از ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر الهام گرفت كه اعلام مي‌دارد: «تمامي افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ جيثيت و حقوق با هم برابرند». اصول «حيثيت»، «آزادي» و «برابري» انسان‌ها در عين آن‌كه به عنوان منبع حقوق قابل درك است؛ به قواعد حقوقي، ارزش و محتوا مي‌بخشد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد قاعده مي‌كنند.[5]
 
2ـ دانلي، جک، دموكراسي، توسعه و حقوق بشر، ترجمه: حسين شريفي طرازكوهي، فصلنامه راهبرد، شماره 23، 1381، صص 55-54.
1ـ زماني، سيد قاسم، موازين بين‌المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران، مجله حقوقي، شماره 35، 1385، ص 72.
2- A concise Dictionary of law. Oxford university press, 1990, p 194.
3ـ ضيائي بيگدلي، محمدرضا،‌ حقوق بين‌الملل بشر در آستانه قرن بيست و يكم»، فصلنامه پژوهش حقوقي و سياست، سال 2 – 1، شماره 3 ـ 2، 1379، ص157.
4ـ هاشمي، سيد محمد‌، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، تهران، ميزان، 1384، صص 203 – 202.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.