دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جهاني شدن سياست از جمله مواردي است كه شتاب آن از ابعاد ديگر جهاني شدن به مراتب كندتر است. علت اين امر را بايد در ماهيت دولت ملي و نظام مركب از دولت- ملت‌ها جستجو كرد. مقصود از جهاني شدن سياست اين است كه مسائل و مباحثي كه قبلاً به حوزه داخلي و حيطه حاكميت تعلق داشتند، با گذشت زمان ابعاد جهاني بيش‌تري پيدا مي‌كنند.[1] به عبارت ديگر، جهاني شدن سياست عبارت است از، روند حركت از دولت ملي به سوي حاكميت جهاني و پيدايش سياست جهاني يكپارچه.

با گسترش جهاني شدن سياست، مفهوم و نحوه اعمال حاكميت ملي تغيير يافته و پيوند متقابل ميان دولت‌ها گسترش مي‌يابد. در اين شرايط، رويدادها، تصميمات و فعاليت‌هاي سياسي در يك نقطه از جهان، عواقب مهمي براي سياست كشورهاي ديگر دارد و تفكيك سياست‌هاي داخلي و خارجي از يكديگر به سختي امكان‌پذير خواهد بود.[2]

جهاني شدن سياست يكي از پيامدهاي پيشرفت تكنولوژيك، جهاني‌شدن اقتصاد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق است و هرچند كه با اعمال سياست‌هاي واحد توسط كليه بازیگران بين‌المللي فاصله زيادي وجود دارد ولي زمينه اوليه آن در دهه‌هاي 80 و 90 مهيا گرديد. روي كار آمدن ميخائيل گورباچوف و سياست تنش‌‌زدايي وي با غرب كه در قالب نظريه «خانۀ مشترك اروپايي» ارائه گرديد، باعث ختم برخوردهاي ايدئولوژيك و تفاهم بيش‌تر در امور سياسي و بين‌المللي شد. وابستگي متقابل اقتصادي كشورها نيز نقش مؤثري در گرايش به پيروي از سياست‌هاي مشابه ايجاد كرد. مذاكرات حكومت‌ها در جهت دستيابي به چهارچوب‌هاي مشترك، گام مؤثري در اين زمينه بود. از سوي ديگر، کشورهايي كه فاقد ابزار لازم جهت دفاع از منافع ملي و امنيت ملي خود بودند، به اين نتيجه رسيدند كه مشاركت در روند جهاني شدن سياست، باعث كاهش شكنندگي و صدمه پذيري آنان مي‌گردد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل ذيل در آماده ساختن زمينه براي جهاني شدن سياست مداخله دانسته‌اند:

1- ظهور بازيگران جديد در صحنه بين‌المللي: ظرف سي سال آخر سده بيستم، تعداد بازيگران بين‌المللي افزايش چشم‌گيري داشته است. تعداد دولت‌هاي مستقل از 176 دولت در سال 1980 به 198 دولت در سال 2000 رسيد.

اين امر عمدتاً از استقلال ممالك تحت استعمار، تجزيه دولت‌ها بر اثر قوميت‌گرايي و تجزيه بر اثر توافق حاصل شد. سازمان‌هاي غيردولتي از تنوع و تعداد بي‌سابقه‌اي برخوردار شدند و شركت‌هاي فراملي يا چند مليتي كه با توجه به تمركز ثروت انبوه نزد آن‌ها توانستند سياست‌ها و رفتار دولت‌هاي متنوع خود و ساير حكومت‌ها را تحت‌الشعاع اهداف و منافع خود قرار دهند.[3]

2-‌‌‌‌ پيشرفت تكنولوژيك، زماني كه امريكا در دهه 80 طرح جنگ ستارگان را مطرح كرد حتي دولت‌هاي متحد آن كشور به دليل پيچيدگي‌هاي فني با ترديد به آن مي‌نگريستند، اما گذشت زمان و پيشرفت در طرح‌هاي مربوطه سبب متقاعد شدن رهبران شوروي سابق در زمينه برتري تكنولوژيك آمريكا و به نتيجه رسيدن مذاكرات خلع سلاح گرديد. استفاده از ماهواره‌ها و وسايل الكترونيك ديگر در كسب اطلاعات نظامي و جاسوسي، توليد تسليحات پيشرفته، پروژه‌هاي مشترك توليد سلاح، تحول اساسي در صنايع الكترونيك و ساير عوامل سبب گرديد كه صنايع مهم در اختيار گروه محدودي از كشورها قرار گيرد كه تشابه و مراتب زيادي در سياست‌هاي بين‌المللي آن‌ها وجود داشت و در بين آن‌ها آمريكا از موقعيت ويژه‌اي برخوردار بود.[4]

2- اخوان زنجاني، همان منبع، ص93.

3- See: Delanty Gerard and Chris Rumford, “Political Globalization”, in: the Blackwell Companion to Globalization, edited by: Georgy Ritzer Massachasetts: Blackwell Publishing, 2007, p.414.

1- همان، ص 93.

2- مطرح ساختن طرح سپر دفاع موشكي توسط كلينتون نيز ناشي از همين وضعيت مخصوص مي‌باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.