Site Loader

شریف زاده (۱۳۷۹) به نقل ازیوران میگه: هدف مدیریت کیفیت گسترده ایجاد یه سسیستم ونظام مدیریتیه که ازبروزنارساییا ومشکلات درچرخه کارکرد سازمان وموسسه جلوگیری می کنه.واسه تحقق این باید درموردوضعیتایی که درفعالیتای سازمان ایجاد مشکل می کنن، بررسی واقدام  می کنن

مشکلات

مدیریت کیفت گسترده،فرایندی  متمرکز برمشتریه وبهبوددائمی درک مشتری رو می خواد .(تیشه زن وکفیل زاده ،۱۳۸۰)

در کل، “مکف” فرآیندی متمرکز بر مشتری، بر اساس رو شای آماری و متکی برگروها هستش که رسیدن به اهداف راهبردی سازمان از راه بهبود دائمی پروسه ها رو دنبال میکنه وتوسط مدیریت ارشد رهبری می شه.

مدیریت کیفیت فراگیرمختصرا اشاره می شودکه این اصطلاح دراواخردهه ۱۹۸۰به تدریج جانشین TQCشدهه.نیاز به ذکراست که TQCبیشتربرفرایندتولیدتاکیدداشته ،درحالی کهTQMیک فلسفه مدیریتیه که درتمام سطوح سازمان جاری می شه.(لاجوردی،۱۳۷۹)
فلسفه

اصول مدیریت کیفیت گسترده

مکف” مدلای مختلفی داره اما، مبنای اون بر سه اصل مشتری مداری، مشارکت جمعی و بهبود دائمی متکیه (نیستانی وکیذوری،۱۳۸۳)درادامه هر کدوم از این اصول باتأکید بر کاربرد اونا در نظام آموزش عالی معرفی می شن:

اصل مشتری مداری : طبق اصل “مشتری مداری” کیفیت به شکلی تعریف می شه که رضایت مصرف کننده محصول یا خدمت رو برآورده کنه . تحقیقات دراین زمینه نشون می دهدکه کیفیت، مقدمه رضایت مشتریه. از امتحان درک مشتری دانشجو درباره کیفیت خدمات میشه واسه کنترل عملکردهای بهبود کیفیت، و جفت و جور کردن تسهیلات واسه فرصتای شغلی آینده یادگیرندگان استفاده کرد(مرزو نوارو،۲۰۰۴)

دانشجو

)آلریدیخ و روکی،۱۹۹۸)معتقدندتجربه دانشجو ،از مؤسسه بهترین چشم انداز رضایت     اواست.

 

(مارکسونوهمکاران)به این نتیجه رسیدندکه رضایت دانشجویان از کارکرد مؤسسه آموزشی نتیجه پنج ساختار “TQM” یعنی تعهدمدیر یت ارشد، روش ارائه درس، تسهیلات دانشگاهی، تکریم و اونا فکر می کنند که با این پنج ساختارو تعهد مدیریت ارشد میشه رضایت دانشجو رو پیش بینی کرد اما فقط، دو ساختار تا حد زیادی تعیین کننده رضایت د انشجویان  بهبود مستمره (مارکسون واتل،۲۰۰۵ ص۵۳-۶۵)

اصل مشارکت جمعی : طبق اصل مشارکت جمعی از آنجا که کیفیت به مجموعه عوامل تکنولوژیک اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی مربوط می شه هر گونه فعالیت در ابقای اون لازمه  تلاش همه افراد و واحدها در سازمانه عقیده داره از اون جا که مردم راه ح لایی بر ای مشکلات موجود تدوین م کنن در نتیجه این راهکارها مؤثرترند، (اولیاء ۱۳۷۸ )

اقتصادی

درنظام آموزش وپرورش، با در نظر گرفتن نقش کلی عوامل انسانی، ارتقای کیفیت در مرحله اول لازمه مشار کت افراده ولی، این به دلایل جور واجور تحقق پیدا نمی کنه (همون منبع)

به باور فیل، ۲۰۰۴ ،روابط و ارتباطات قوی بین مشتریان سنگ بنا وشالوده بهبودکیفیته . در واقع، رضایت فعالان خارجی به برآوردن نیازای اونا به وسیله فعالان داخلی بستگی داره . پس، نیازای فعالان داخلی و خارجی رو نباید جدا از هم در نظرگرفت. این دو جزء باید با همدیگه و تو یه گروه کار کنن.

اصل بهبود دائمی : اصطلاح “بهبود دائمی ” از کلمه ژاپنی کایزن  به معنی بهبود رو به رشد پروسه در حال ساخت ریشه گرفته (تیمپونی،۲۰۰۵ص ۳۷-۳۶)بهبودمستمر به وسیله ادوارد دمینگ پذیرفته و به عنوان چرخه دمینگ شناخته شد شکل (۲-۶). این چرخه،  به صورت مراحل زنجیری، به چهار بخش یعنی برنامه، اجرا، کنترل )بررسی( و اقدام  اصلاحی  تقسیم می شه(مونتانروآتر،۱۹۹۹ص۵۹-۵۲)

 

 

 

شکل ۶-۲چرخه دمینگ

چرخه دمینگ رو میشه مارپیچ و مثل گردبادی توصیف کردکه می چرخه. حرکت روبه بالا، مربوط به بهتر شدن در سازمانه . سازمان ممکنه همه اجزای سازنده “مکف “روداشته باشه اما، بدون اجرای بهبود دائمی هیچ بهبودی صورت نمی گیره

یافته های خیلی از تحقیقات از جمله درباره مسایل اجر ایی برنامه های بهبود دائمی درآموزش عالی نشون دهنده موفقیت در مورد بهبودمستمر نظامای مدیریت وفرایندهای خاص مؤسسه آموزشی بوده (تحقیقات میور ولوپا۲۰۰۰) یافته های این مطالعه، حاکی ازآنه که به کار گیری اصول چرخه دمینگ تو یه دوره درسی به وسیله مدرسان گروه علوم غذایی دانشگاه پوردیو در آمریکا موفقیتایی در مورد افزایش نقش دانشجویان در کلاس، بهبود نمرات امتحانی، ارتقای توانمندیا، کار موثر با همدیگه واسه پیدا کردن مشکل،شناسایی علل احتمالی و راه حلای ممکن، ارائه پیشنهادهای مناسب، ایجاد نگاه مثبت درباره ک یفیت بر مبنای موفقیت اثبات شده از اصول مکف و نشون دادن اهمیت نگاه به کار به عنوان یه پروسه و جستجوی بهبودها رو به دنبال داشته(ایبدبه نقل ازده حوض،۱۳۸۹)

[۱] –  Mrzo-novaro

[۲] –  Marxo &etel

[۳] -Fill

[۴] – Kaizen

[۵] – Department of  Food  scince of purdue  university

 

99