مقالات و پایان نامه ها

تعریف اثربخشی سازمانی

 

در تعریف اثربخشی سازمانی هم به وسایل و امكانات(فرآیند) توجه نموده  هم به نتایج حاصله برای سنجش اثربخشی سازمانی که هیچ مقیاس ساده، راحت و تضمین شده ای وجود ندارد (رابینز[1]،1378).

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند(زمردیان، 1385).

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف هایش را نشان می دهد(ساعتچی، 1385).

اندازه ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می بخشد(نظری، 1386).

[1]- Robbins