پایان نامه در مورد  تعهد به ضرر ثالث

0 Comments

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ۳

۱-۲- بیان مسئله  ۴

۱-۳- پیشینه تحقیق   ۵

۱-۴-سوال تحقیق   ۸

۱-۴-۱-سوال اصلی   ۸

۱-۴-۲-سوالهای فرعی   ۸

۱-۵- فرضیات تحقیق   ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی   ۸

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی   ۹

۱-۶- اهداف تحقیق   ۹

۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۱۰

۱-۸- روش تحقیق   ۱۱

۱-۹- ساختار تحقیق   ۱۱

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

۲-۱- مفهوم تعهد  ۱۴

۲-۱-۱-تعریف تعهد  ۱۴

۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد  ۱۶

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است    ۱۶

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است    ۱۷

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است    ۱۷

۲-۱-۳- موضوع تعهد  ۱۸

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد  ۱۹

۲-۱-۴-۱-انتقال مال  ۱۹

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۲- اصل نسبی بودن قراردادها ۲۱

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد  ۲۲

۲-۲-۲- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها ۲۴

۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها ۲۵

۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۲۶

۲-۲-۳-۲- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۱

۲-۲-۳-۳- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۳

۲-۳- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۳۹

۲-۳-۱- تعریف ضرر  ۳۹

۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان  ۳۹

۲-۳-۱-۲-معنای فقهی و حقوقی ضرر  ۳۹

۲-۳-۲- مفهوم شخص ثالث    ۴۰

۲-۳-۲-۱- قائم مقام قانونی   ۴۱

۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص     ۴۲

۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۴۵

۲-۳-۳-۱- تعهد به ضرر ثالث در فقه  ۴۶

۲-۳-۳-۲- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   ۴۹

۲-۴- ارکان تعهد به ضرر ثالث    ۵۱

۲-۴-۱- ایجاد تعهد به وسیله متعهد  ۵۱

۲-۴-۲- ایجاد تعهد برای متعهد  ۵۲

۲-۴-۳- نوع تعهد متعهد  ۵۳

۲-۵- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث    ۵۳

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   ۵۴

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد  ۵۵

۲۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث    ۵۷

۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث    ۵۷

۲-۵-۵- اجازه تعهد توسط ثالث    ۵۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

۳-۱- انواع تعهد به ضرر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد  ۶۱

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد  ۶۲

۳-۱-۲- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد  ۶۳

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله  ۶۳

۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه  ۶۴

۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث    ۶۵

۳-۲- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث    ۶۶

۳-۲-۱- عقد ضمان  ۶۶

۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان  ۶۶

۳-۲-۱-۲- ضمان عهده ۶۷

۳-۲-۱-۳- ضمانت حسن اجرای قرارداد  ۶۹

۳-۲-۱-۴- ضمانت نامه های بانکی  ۶۹

۳-۲-۲- عقد کفالت    ۷۲

۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   ۷۴

۳-۲-۴- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد  ۷۷

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

۴-۱- آثار تعهد به ضرر ثالث    ۸۲

۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث    ۸۵

۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث    ۸۶

۴-۲- اجازه یا رد ثالث    ۸۸

۴-۲-۱- اجازه ثالث    ۹۱

۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث    ۹۲

۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود  ۹۳

۴-۲-۲- رد ثالث    ۹۵

۴-۲-۲-۱- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد  ۹۹

۴-۲-۲-۲- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول  ۱۰۱

۴-۲-۲-۳- رجوع از تعهد قبل از قبول  ۱۰۴

۴-۲-۲-۴- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث    ۱۰۷

۴-۲-۳- خسارات قابل مطالبه  ۱۰۹

۴-۳- روابط حقوقی ناشی از قرارداد  ۱۱۴

۴-۳-۱- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   ۱۱۴

۴-۳-۲- رابطه متعهدله و شخص ثالث    ۱۱۵

۴-۳-۳- رابطه بین متعهد و شخص ثالث    ۱۱۵

منابع و ماخذ  ۱۲۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *