دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

همانطور که گفته شد اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است ،یکی ازاسناد مهم بین المللی می باشد که به برخی از مواد آن اشاره می شود:

“ماده 1)تمام افراد بشرآزاد به دنیا می آیند وازلحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند وهمه دارای عقل و وجدان می باشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.به تعبیردیگر”همه افراد بشرآزاد وبا حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند ودارای موهبت خرد و وجدان می باشند وباید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند”[1] .

“ماده 2)هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز،به ویژه ازحیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر ،ملیت،وضع اجتماعی ، ثروت ،ولادت یاهرموقعیت دیگر ،ازتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضرذکرشده بهره مند گردد.  ماده 3)هرکس حق زندگی ،آزادی وامنیت شخصی دارد.”[2]

اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص مواد یک ودو بر زدودن تبعیض نژادی میان انسانها تاکید داشته که تمام انسانها بدون هیچ تبعیضی درحقوق وآزادی با یکدیگر برابرند .هرچند که به نظر می رسد دردوران معاصر این مسئله رعایت نشده چرا که “اروپائیان تبعیض نژادی را عزم کرده ،آن را بی پرده درواقعیت زندگی خویش اجرا کرده اند.سفیدپوستان آمریکا کاملاً ازسیاه پوستان این کشورجدا بودند،همان گونه که کلیساها،گورستان ها،هتل ها،قطارها،مدرسه ها ومحل زندگی شان نیز ازیکدیگر جدا بود”[3]   البته باید به این نکته اشاره کرد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعاٌ جنبه جهانی داشته ، یعنی حقوق همه انسانهای کره زمین را درنظر می گیرد،شواهد و وقرائن تاریخی نشان می دهد که تبعیض های بسیار زیاد درعرصه بین الملل وتقسیم بندی افراد به طبقات مختلف ،بیانگر این موضوع است که اعلامیه جهانی حقوق بشر توفیق چندانی نداشته است .حال به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا این اعلامه شکست خورده است:

1) دوری ازخدا:به نظرمی رسد دلیل اصلی این ناکامی را درمنابع ومبانی حقوق بشرغربی جستجو کنیم واینکه”اساسی ترین عامل ناکامی آن ،گسستن ازآفریدگارهستی وفاصله گرفتن ازفطرت الهی انسانها درتدوین و اجراست”[4]

ممکن است برخی تصورکنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی وپیوند انسان با جهان ،به تدوین حقوق بشرپرداخت .درحقیقت حامیان همین اندیشه بودند که به صرف قرارداد میان خود،به تنظیم توافق نامه درباره حقوق بشرپرداختند  وآن را اعلامیه جهانی حقوق بشرنامیدند وباید گفت که آنها ازاین حقیقت غافل شدند که چنین توافقی هرگز به صلاح همه یا اکثرجهان نیست وباید دریک جمع بندی کلی گفت که”تنها حق محض می تواند حق راتعیین وعطا کند .درحقیقت ،جزء حق محض،حق های دیگر بالعرض ونسبی اند.قرآن شریف هم براین نکته تاکید می کند که خداوند حق محض است و هم          می فرماید حق های دیگر از همین حق سرچشمه  می گیرند”[5]

[1] جعفری محمدتقی ،حقوق جهانی بشر،تهران،انتشارات موسسه تدوین ونشرآثارعلامه جعفری،1390،ص186

[2] شریف القرشی باقر،پیشین ،ص30

[3] همان،ص36

[4] جوادی آملی عبدالله ،فلسفه حقوق بشر ،قم،انتشارات اسراء ،1389،ص258

[5] همان ،ص110

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام