دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 بنداول : مفهوم تراضی

در قسمت اول این مطلب رضایت طرفین را در صورتی تراضی می داند که مختلف الجهت باشد. در این خصوص باید گفت هرچند که معنای لغوی تراضی ، راضی بودن طرفین و خشنود بودن از یکدیگر است ولیکن در مفهوم آن باید قایل به تفاوت بود چراکه تراضی در حقوق و در مفهوم، زمانی به کار برده می شود که حق یکی از طرفین در میان باشد بدین معنی که طرفی از عقد سعی بر آن دارد که طرف مقابل را راضی نماید تا از حقی صرف نظر نماید و یا حقی برای خود ایجاد کند. پس در نتیجه در مثال بالا که فروش مال موروثی به شخص غیر است مشاهده می شود که هر دو دارای حق انتقال سهم خوب به شخص ثالث می باشند و درواقع طرفین بر انتقال مال به صورت یکجا به شخص ثالث توافق نموده اند در حالی که هریک می توانستند حتی جداگانه این اقدام را انجام دهند و مشاهده می گردد که حق جدیدی ایجاد نشده و یا سلب نگردیده است .قسمت دوم این مطلب نیزاشاره به شرط اول صحت عقد در ماده 190 ق.م دارد که رضای طرفین  را به همراه قصد طرفین یکی از شروط صحت عقد برشمرده است . به گونه ای که در صورت فقد آن معامله از نفوذ افتاده چنانکه ماده199 ق.م بیان می دارد:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست» . در واقع در صورتی که طرفین و یا یکی از طرفین دارای رضایت برای بسته شدن عقد نباشند ، قرارداد پایداری ایجاد نخواهد شد و مانند پیشنویسی خواهد بود که هرگز به امضا در نیامده است در نتیجه قانون نیز از آن حمایت نخواهد کرد و تنها زمانی دارای اعتبار خواهد بود که هریک طرفین در زمان تنظیم قرارداد به آن رضایت داشته و یا اینکه با رضایت بعدی ، به آن اجازه دهند و در صورت عدم امضا ، آن را با رضایت امضاکنند . پس درنتیجه مفهوم تراضی را باید رضایت دو طرف عقد دانست به گونه ای که خواست طرفی بر طرف دیگر یکسو گردد به نحوی که به موجب آن  حقی ایجاد و یا سلب گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی