دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش اول : کلیات در صلاحیت و تراضی
در این بخش قصد داریم تا جهت درک بیشتر راجع به مطالب مورد بحث و همچنین برای آشنایی مقدماتی ، تعاریفی از صلاحیت و انواع صلاحیت و تراضی بیان کنیم .لذا این بخش را در دوفصل صلاحیت و تراضی مورد مطالعه قرار می دهیم.
 
فصل اول : صلاحیت
    این فصل را در دومبحث مورد مطالعه قرار می دهیم در مبحث اول به تعریف صلاحیت پرداخته و نکات مربوط به صلاحیت را تحقیق می کنیم و لزوم قانونی بودن تشکیل دادگاه ها و لزوم شناخت مراجع صالح را بیان می نماییم و در مبحث دوم انواع صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی را خطاب قرار داده و به توضیح کوتاهی از آنها می پردازیم .
 
مبحث اول : تعریف صلاحیت
تعاریف متفاوتی از صلاحیت[1] توسط دکترین حقوق ارائه گردیده است . از جمله می توان به این تعاریف استناد کرد:
صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن ، اهلیت داشتن ، شایستگی ، سزاواری  ، اهلیت [2] و در حقوق به معنای « اختیاری که قانون به دادگاهی می دهد که به موجب آن به دعوایی رسیدگی کند. به عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه است برای رسیدگی به دعوای خاص»2.

    از این تعریف در تعاریف دیگرحقوق دانان مورد استفاده قرار گرفته است به گونه ای که در یکی از تعاریف ، صلاحیت را قدرت ، شایستگی  و توانایی قانونی دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری به دعاوی و اختلافات  و حل و فصل آنها دانسته و صلاحیت را یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی عنوان کرده است 4. این تعریف از این نظر دارای اشکال است که در آن به این نکته توجه نشده است که مفهوم صلاحیت ، اعم از صلاحیت دادگاه و صلاحیت قضات است و آن دو را نباید بایکدیگر یکسان دانست ؛ در حالی که در این تعریف صلاحیت دادگاه و قاضی تلفیق گردیده است. هرچند که در بند 1 اصل یکصدوپنجاه و ششم ق.ا « رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می کند» از وظایف قوه قضاییه عنوان گردیده است  «یعنی علاوه بر آن که قوه قضاییه به امور ترافعی یعنی شکایات و دعاوی که افراد مطرح می کنند ، رسیدگی نموده و طبق قانون ، اتخاذ تصمیم می نماید و دعاوی را حل و فصل می نماید ، در امور حسبیه نیز که طرف دعوی ندارد مانند امور مربوط به صغار و محجورین و غائبین عندالاقتضاء دخالت نموده و رسیدگی و تصمیم و اقدام لازم را اتخاذ می نماید.»[3] ولی این وظایف طبق ماده 3 ق.آ.د.م و ماده 1 ق.آ.د.ک از وظایف قضات بوده و در واقع توسط قوه قضاییه به قضات محول شده است و از آنجا که موضوع بحث ، صلاحیت محاکم می باشد ،

1  competence
1 اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری – مدنی) ، دکتر فهیمه ملک زاده ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال1388 ، صفحه 275
2  فرهنگ فارسی (سلسله فرهنگهای «معین») ، دکتر محمد معین ، جلد دوم ، انتشارات امیرکبیر ، شماره 3 ، سال 1382 ، صفحه 2159
3 لغت نامه دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، جلد دهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم از دوره جدید ، سال 1377 ، صفحه 15005
4 آیین دادرسی مدنی « علمی و کاربردی » ، دکتر بهرام بهرامی ، جلد اول ، انتشارات نگاه بینه ، چاپ اول ، سال 1385 ، صفحه 201
مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر حسین مهرپور ، نشردادگستر ، چاپ دوم ، زمستان 1389 ، صفحه 343 1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی