دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوابق مربوطه:

درکتابها ومقالاتی که درخصوص حقوق بین الملل اسلام تدوین ومنتشرشده ،به موضوع رفتار مسالمت آمیز نیزاشاره شده است.ازجمله کتابهایی که به طور جداگانه دراین زمینه اشاره شده است  می توان به کتاب حقوق اقلیت ها نوشته استاد عمید زنجانی، کتاب نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل نوشته عبدالحکیم سلیمی ،کتاب سلوک بین المللی دولت اسلامی نوشته محمد حمید الله ،ومقالاتی مانند حقوق اقلیت ها درحکومت نبوی نوشته روح الله شریعتی وهمزیستی مسالمت‏آمیز در اسلام و حقوق بین‏الملل نوشته محمدمهدی کریمی‏نیا اشاره کرد.دراین تحقیق سعی شده است که وضعیت اقلیت ها در حقوق  بین الملل ودیگر ادیان نیز مورد بررسی قرار گیرد که از تفاوتهای این تحقیق با دیگر اقدامات گذشته   می باشد.

 

 

و:سازماندهی تحقیق:

عمده روش تحقیق پیش رو ،روش کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای تخصصی درزمینه حقوق     بین الملل اسلام پرداخته شده است.این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد:

1) درفصل اول اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل بررسی خواهدشد.

2)درفصل دوم وضعیت اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3) درفصل سوم دیدگاه قرآن کریم،سیره عملی پیامبر(ص) ،اهل بیت(ع) ،علماء شیعه واهل سنت و وضعیت اقلیت ها درحکومت امام زمان(عج) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4)درفصل چهارم قوانین ومقررات دین اسلام دربحث جنگ و عوارض ناشی ازآن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

5)درفصل پنجم دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقلیت ها اشاره خواهد شد.

6) درانتهای پایان نامه، نتیجه گیری ازمباحث ارائه شده، بیان می شود.

فصل اول:اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام