دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش دوم: ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی[1]

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهانشمول بودن حقوق بشر اشاره می کند:

«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند»

همچنین در مقدمه این اعلامیه اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است چون:

« از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند»

«مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند» و حتی « انتخاب عنوان جهانی (universal Declaration) و حتی نه اعلامیه بین المللی (International ) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند  که حق هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسانها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[2]».

« این اعلامیه، الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوّم که بخش عظیمی از اسناد بین المللی را تشکیل میدهند، بوده است[3]». بنابراین می توان انتظار داشت که ایده جهان شمولی در دیگر اسناد حقوق بشری نیز تسری یافته باشد[4].

شاید برخی ایراد کنند که در زمان تصویب اعلامیه برخی از دولتها حضور نداشتند و بسیاری از کشورها نیز مستعمره بودند. در پاسخ به این افراد باید توجه داد به کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 که « با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که منعکس کننده ایده ها و نگاه های متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز به جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می کند، گر چه، به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن می گوید[5]».

در بخشی  از ماده 1 اعلامیه وین (1993)آمده است:

«ماهیت جهان شمولی این حقوق و آزادی ها غیر قابل تردید است[6]»

باید توجه داشت که این اعلامیه با کنسانسوس ( اجماع ) به تصویب رسیده است.

[1]. Absolutism

[2]. قاری سید فاطمی، سید محمد، قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر … ص7.

[3]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم …، ص 168

[4].  بویژه در دو سند : « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و « میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»

[5]. قاری سید فاطمی، سید محمد، پیشین ، دفتر یکم…، ص 169

 

[6]. World Conference on Human Rights, Vienna Declaration on Human Rights, 1993, No.1