دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: موضوع حقوق كار

براي روشن شدن موضوع حقوق كار ابتدا به ذكر چندين نكته مي‌پردازيم:

  1. بايد ميان كار مستقل و كار در خدمت ديگري فرق قائل شويم. در هر جامعه‌اي، گروه فراواني از افراد براي خود و به حساب خود كار مي‌كنند مانند پيشه‌وران، اصناف، وكيلان دادگستري، پزشكان و … و كشاورزاني كه خود به كشت و زرع زمين خويش مي‌پردازند. فعاليت اينگونه افراد اصولاً تابع قوانين ديگري به جز قانون كار است. بر عكس كساني كه نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي‌گذراند، اصولاً مشغول حقوق كار هستند. مي‌دانيم كه برخي اشخاص طبيعي (حقيقي) و يا حقوقي كالاهايي توليد و يا خدماتي ارائه مي‌كنند و براي اين امر نياز به نيروي كار دارند. افرادي هم هستند كه جز نيروي بدني يا فكري خود، سرمايه‌ي ديگري ندارند و براي تأمين زندگي خويش ناگزيرند نيرويشان را در برابر دريافت فرد در اختيار شخص ديگري قرار دهند. از اينجاست كه رابطه‌اي ميان كارفرما يعني شخصي كه داراي وسايل كار و سرمايه است، فرد مي‌پردازد و دستور مي‌دهد با كارگر مزد بگير كه در خدمت اوست و از دستوراتش پيروي مي‌كند، به وجود مي‌آيد. اين رابطه مشغول حقوق كار است.
  2. هر چند كاركنان دولت هم كار خود را «در خدمت ديگري» انجام مي‌دهند و مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و تابع دستور مافوق خود مي‌باشند، اما به سبب ويژگي‌ها خدمات دولتي و وجود قوانين خاص استخدامي، تابع حقوق كار نيستند بلكه مشمول حقوق اداري‌اند.
  3. حقوق كار همانند ساير قواعد حقوقي، بر روابط انسان‌ها با يكديگر حاكم است. تا پيش از ايجاد قواعد خاص حقوقي كار، روابط ميان كارگر و كارفرما از راه قرارداد كار مشخص مي‌شد و چنين گمان مي‌كردند كه تعيين آزادانه‌ي شرايط قرارداد از سوي طرفين، مناسب‌ترين وسيله براي تنظيم روابط آنهاست. ولي، از آنجا كه در عمل كارفرماست كه با تأكيد بر برتري، اقتصادي خود و نياز كارگر، شرايط خود را وي تحصيل مي‌كند، رفته‌رفته قوانين كار براي پشتيباني از كارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرايط خاص كرد. با اين همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق كار را در يك سلسله قواعد حمايتي خلاصه كنيم و آن را به تعهدهاي كارفرما در قبال كارگر بدانيم. هر يك از اين دو طرف در برابر ديگري، حقوق و تكاليفي دارد، هر چند كه تكيه‌ي اصلي حقوق كار، بر قواعد مربوط به حمايت از حقوق كارگران بنا نهاده شده است.[1]
  4. موضوع حقوق كار تنها روابط فردي نيست؛ بلكه در كنار روابط فردي، بخش مهمي در حقوق كار به روابط جمعي اختصاص دارد. هر چند اهميت بخش اخير با توجه به عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي در همه‌ي كشورها يكسان نيست، در بيشتر قوانين كار، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كه امروزه در قانون كار به عنوان تشكل‌ها از آن ياد مي‌شود، پيمان‌هاي جمعي و اختلاف‌هاي جمعي كار نيز جاي مهمي دارند.
  5. در زمان حاضر، دولت همانگونه كه در عرصه‌ي خدمات اجتماعي مانند آموزش، بهداشت و … تكاليف مهمي بر عهده دارد، در زمينه‌ي روابط كارگران و كارفرمايان نيز نمي‌تواند بي‌اعتنا باشد. تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي در زمينه‌ي اشتغال يا سياست‌هاي فردي و غيره و نيز نظارت بر اجراي قوانين كار در زمره‌ تكاليف مهم دولت قرار مي‌گيرد.

با توجه به نكاتي كه تاكنون به ذكر آنها پرداختيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه در حقوق كار، افزون بر روابط فردي، روابط جمعي كار هم جايگاه مهمي دارد. از نقش دولت هم در اين روابط نمي‌توان غافل ماند. براي به دست آوردن ديد درست از اين رشته نبايد تنها به جنبه‌ي نمايان‌تر قواعد آن كه حمايت از كارگر است، بسنده كرد؛ بلكه بايد در نظر داشت كه با وجود برخي از محدوديت‌ها كه اين رشته از حقوق براي كارفرما ايجاد مي‌كند، وي داراي اختيارات نسبتاً زيادي مي‌باشد.
1-  معتمدی ، فتح الله ، تاریخ و حقوق کار و تامین اجتماعی در ایران از دوران صفویه تا زمان حاضر، بی نا ، بی تا.