دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: کلیات حقوق بشر

حقوق بشر به راستی حقوقی است که هر فردی، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. این تفکر به­طور ساده، عواقب سیاسی و اجتماعی مهمی را با خود به­همراه دارد.

حقوق بشر از آنجائیکه برمبنای انسان بودن شخص قرار دارد. جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق به­طور جهانگیر به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این رو حقوق بشر را به­طور مساوی دارا است و یا از آن محروم است. و همانطور که یک انسان نمی­تواند از انسان بودن خود باز ایستد صرفنظر از اینکه چقدر با او به­طور غیرانسانی رفتار شود. به همان شکل این حقوق از دست دادنی نیست. یک فرد حق داشتن حقوق انسانی را داشته و توسط آنها قدرت می­یابد.

حقوق بشر، که هر شخصی صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چارچوبی را جهت سازمان سیاسی و استاندارد حقانیت سیاسی ارائه می­دهد. جائیکه این حقوق به­طور سیستماتیک نقض می­شود، خواسته­ها و مطالبات حقوق بشر به­طور قاطعانه و بنیادین بروز می­کند. حتی در جوامعی که حقوق بشر عموماً ارج گذاشته می­شوند. افراد جهت رسیدن به آن استانداردها، دولتها را مرتب تحت فشار قرار می­دهند.[1]

حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحۀ اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و به عنوان حربه­ای مؤثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها به کار گرفته شد یا از آن همچون ستارۀ قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنۀ بین­المللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنۀ بین­المللی، به عنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بین­المللی ارزیابی می­شد و مورد انتقاد قرار می­گرفت.[2]

بعد از جنگ جهانی دوم حمایت بین­المللی در قالب معاهدات جهانشمول متولد می­شود و منشور ملل متحد از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل را تضمین مراعات حقوق بشر می­خواند. به دنبال آن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق تمام جهانیان اعم از هر قوم و قبیله و نژاد و مذهب، از تصویب می­گذرد و راه را برای پذیرش سایر اسناد بین­المللی هموار می­سازد.

همانند تمامی ابتکارات بشری، قواعد حقوق بشر نیز از جملۀ دستاوردهای جهانیان در طول زمان به شمار می­آید. ولی باید قائل بر آن شد که این انسان نیست که به وضع قواعد حقوق بشر می­پردازد. بلکه از آنجا که حقوق بشر در وجود انسان نهفته است و برخوردار از یک جذابیت ذاتی و درونی است به وجود موازین حقوق بشر اعتراف می­کند.[3] بنابراین در وجود انسان هنجارهای حقوق بشر از جهت سلسله مراتب در مرتبه­ای بالاتر از همۀ قواعد حقوقی جای می­گیرند.

اقرار جهانیان به حقوق بشر در قالب معاهدات و کنوانسیونهای بین­المللی کثیری، پدیدار شده است معاهداتی که برخی به­طور کلی از حقوق و آزادیهای اساسی صحبت به میان می­آورند، برخی نوع خاصی از رفتارهای غیرانسانی مثل ژنو ساید و شکنجه را منع می­کنند و نوعی دیگر حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، اقلیت­ها و پناهندگان را مد نظر قرار می­دهند.

معاهدات حقوق بشری، بی­تردید از نظر ماهوی با معاهدات متعارف بین­المللی تفاوتهایی دارند. ریشه تفاوتها در این است که برخلاف معاهدات متعارف معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادلۀ منافع بین کشورهای عضو نمی­باشند. در واقع برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشر ماهیت داد و ستدی و یا مبادله­ای ندارند. معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق­ها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر، نقطۀ محوری و اصلی این دسته معاهدات است. همین خصیصۀ اسناد حقوق بشری بوده که دیوان آمریکایی حقوق بشر را، به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر، مشمول ملاکهای رایج معاهدات بین کشورها، که همانا مبادلۀ متقابل است، نمی­باشند. براساس نظر تفسیری دیوان:

«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به­طور خاص- معاهدات چندجانبه­ای از نوع معاهدات متعارف به­شمار نمی­روند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می­پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.[4]

[1] – Jake Donnely ,ibid,. P 25.

[2] – آنتونیو کسسه.حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، نشر آگه، 1370، ص 326.

به نقل از پوریا عسکری، پیشین، ص 46.

[3] – ساعد وکیل، امیر. عسکری ، پوریا.نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی، انتشارات مجد، 1383، ص 38.

[4] – “The Effect of Reservation on the Entry into force of the American Convention on Human Rights (Arts 74 and 75”. Advisory Opinion Doc. 2/82 of 24 September 1982, Inter American Conrt of Human Right, (1982) Series A, No. 2, Para 30;

به نقل از پوریا عسکری، پیشین، ص 48.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین