دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است. در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است وهدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی در مقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود. بنابراین سقط جنین یا سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد ویا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته است، مستوجب کیفر خواهد بود.” در سقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع ویا نامشروع وجود ندارد.[1] بنابراین دیه حکم حمل نامشروع نیز همان دیه و حکم حمل مشروع می باشد.”

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین

عنصر مادی جرم سقط جنین به دو صورت محقق می شود:

  • سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی
  • سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی

بند 1 ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:

در اینجا منظور از استفاده از وسایل فیزیکی برای تحقق جرم، آزار واذیت وایراد جرح وضرب به روش های گوناگون است. ماده 622 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد: « هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب واذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود. علاوه به پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد گشت.[2]

بند 2) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :

منظور از وسایل شیمیایی عبارتست از استفاده از ادویه جات مختلف، مشروبات گوناگون ، مأکولات و مانند آن؛ در اینجا احراز رابطه بین این وسایل وسقط جنین امری مهم وضروری است. در همین زمینه ماده 623 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: که هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین ساقط گردد. به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد، و در هر مورد حکم به پرداخت دیه ، مطابق مقررات داده خواهد شد.[3]
در مورد میزان مجازات برای مرتکب سقط جنین باید گفت که با مقایسه موارد قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی این مسأله مشخص می گردد که قانون گذار برای کسی که بواسطه وسایل فیزیکی مرتکب جرم سقط جنین می شود مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به کسی که با استفاده از وسایل شیمیاییی مرتکب این جرم شده است در نظر گرفته است.
[1] – اداره حقوقی قوه قضاییه . نظریه مشورتی . شماره 2171 . مورخ  7 / 6 / 66
– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[2]
– همان منبع[3]

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟