پایان نامه حقوق

تعیین طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:

اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.

لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [1]

در  دادگاه های اداری نیز باید اصول استقلال نهادی و شخصی مورد توجه و رعایت قرار بگیرد. از طرف دیگر استقلال فردی قضاوت این دادگاه ها ایجاب می کند که این قضاوت نباید از سوی دولت منصوب شوند، بلکه این مسئولیت باید بر عهدهء کمیسیون قضایی مجلس یا یک هیأت مستقل قضایی باشد که براساس قانون اساس تأسیس شده باشد. به علاوه دولت نباید حق عزل قضاوت این دادگاه ها را داشته باشد. بلکه قضاوت باید در طول تصدی خود دارای امنیت شغلی باشند و عزل آنها تنها در مواردی خاص از قبیل مشاهده فساد یا تخلفات سنگین و قصور در انجام وظایف آن هم با رعایت تشریفاتی خاص و توسط هیأتی که آنها را منصوب کرده است، صورت پذیرد.[2]

هر دو جنبه از استقلال قضایی یاد شده، در سطح جهانی مورد توجه بوده است. و به هر دو وجه نهادی و شخصی استقلال قضایی در«اصول رفتار قضایی بنگلور» تاکید شده است. براساس اصل اول: “استقلال قضایی لازمه حکومت قانون و تضمین کنندهء اصلی محاکمهء منصفانه است. لذا قاضی وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردی و چه از لحاظ نهادی حفظ کرده و بهبود بخشد”.

1- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، 1389، ص 31.

2- بتهام دیوید و بویل دموکراسی چیست؟ آشنایی با دموکراسی، شهرام نقش تبریزی، نشر ققنوس، 1379، ص 96.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها