دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق معنوي

حقوق معنوي مزايايي است قانوني و غير مادي مربوط به شخصيت پديدآورنده يک اثر فکري به موجب آن وي براي هميشه از يک دسته حقوق خاص برخوردار است.[1]

بر اساس قانون حمايت حقوق مؤلفان از اين حقوق در ايران حمايت مي شود اما حقوق پديدآورندگان در امريکا بيشتر تکيه بر حمايت از حقوق مادي اثر دارد و از ابتدا نيز مفهوم کپي رايت در امريکا بيشتر ناظر بر بهره برداري از حقوق بود اما کم کم اين حقوق و اصلاحاتي که در قوانين صورت گرفت حقوق معنوي نيز به عنوان يکي از حقوق تحت حمايت قرار گرفت. اما اين حمايت شامل همه‌ي آثار نمي‌شود و تنها هنر هاي تجسمي را در بر مي‌گيرد.

ويژگي‌هاي حق معنوي

1) غير قابل انتقال بودن

2) محدود نبودن به زمان و مکان

حق معنوي داراي دو ويژگي است که ماده‌ي 4 قانون حمايت مؤلفان … به آنها اشاره دارد :« حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است. »

بدين ترتيب ، حقوق معنوي چون وابسته به شخصيت پديدآورنده‌ي اثر است امکان انتقال و واگذاري ان به غير وجود ندارد و بر خلاف حقوق مادي محدود به مکان نيز نيست و اثر در هر کشوري که باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد.


مبحث دوم: پيشينه حق كپي رايت

گفتار اول: تاريخچه حقوق پديدآورندگان

تدوين و تکوين قوانين حقوق پديد آورندگان کاري نبوده که به يک باره انجام شده باشد، بلکه بر خلاف تصور بسياري از ما ايرانيان، فرايندي بس طولاني داشته است.

نخستين مورد اختلاف قضايي ثبت شده در اروپا سر حقوق مؤلف يک کتاب به سال 567 ميلادي بر مي‌گردد. در آن سال يک طلبه‌ي مسيحي ايرلندي به صومعه مي‌رود و بدون اجازه از روی کتاب نوشته‌ي راهب سالتير نسخه برداري مي‌کند. راهب زماني که به اين امر پي مي‌برد، از طلبه مي‌خواهد نسخه‌ي جديد را به او تحويل دهد، اما طلبه‌ي مسيحي نمي‌پذيرد. راهب نزد شاه شکايت مي‌برد و شاه دستور مي‌دهد تا نسخه‌ي جديد تحويل راهب شود ، و طلبه‌ي به اين حکم عمل مي‌کند.

گرچه وضع حقوق مدني درباره‌ي حقوق صاحب اثر به دوران پس از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ در سال 1451 بر مي‌گردد، براي درک عميق و صحيح مفهوم حقوق مؤلف، نگاهي پيش از آن ضروري است.

بنابراين از منظر حقوق پديدآورنده و با ديدگاهي خطي، مي‌توان تاريخ را به دو بخش تقسيم کرد:

  1. دوران پيش از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ
  2. دوران پس از اختراع دستگاه چاپ

[1] . پيشين، ص133.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.