دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث نخست: حقوق مادي و معنوي پديد آورنده
بين پديدآورنده اثر فكري و اثر پديد آمده از نظر حقوقي دو نوع رابطه وجود دارد كه عبارتند از: رابطه حقوقي مالي و رابطه حقوقي معنوي و هريك از اين دو رابطه حقوقي اوصاف خاص خود را دارد، لذا لازم است روابط مذكور در دو گفتار جداگانه و به شرح آتي مورد بررسي قرار گيرد:
 
گفتار يكم: حقوق مادي يا اقتصادي پديدآورنده
منظور از رابطه حقوقي مالي در آفرينه فكري آن است كه آفريننده اثر، مالك اثر فكري خود محسوب مي‌گردد و بين او و اثري كه آفريده است رابطه مالكيت وجود دارد. پديدآورنده داراي حق انحصاري هرگونه بهره‌برداري مالي يا مادي از اثر خود است. به عبارت ديگر، هرگونه تصرف در اثر كه متضمن استفاده مالي باشد، متعلق به پديدآورنده است.[1]
در مورد ماهيت حقوق مالي آثار فكري يا حق مالكيت معنوي، بين حقوقدانان اختلاف نظرات شديدي وجود دارد[2] و عقايد مختلفي در اين زمينه ابراز شده است كه به دو نظريه مهم آن خواهيم پرداخت:
 
١- نظريه حق مالكيت
گروهي حقوق آثار فكري يا حقوق مالي ناشي از آفرينه‌هاي ذهني را حق مالكيت مي‌دانند و در بين اين افراد، بعضي معتقدند حق مالكيت حقوق فكري، حق مالكيت معمولي ناظر بر اشياء نيست بلكه اين مالكيت اعتبار و احترامي به مراتب بيشتر و ارزنده‌تر از حق مالكيت اشياء عادي و مادي دارد؛ زيرا آفرينه فكري و حق مالكيت ناشي از آن، محصول ابتكارات عقلي و انديشه انسان است كه با شخصيت و روان پديدآورنده آن ارتباط كامل دارد و در واقع شخصيت وي در اين پديده يا اثر ذهني تبلور پيدا كرده است، لذا با مالكيت مادي، مثل مالكيت اتوموبيل يا منزل قابل مقايسه نيست و بايد از احترام و اعتبار خاصي برخوردار باشد و از هر جهت مورد حمايت قرار گيرد.
در كشور انگلستان، موضوع حقوق مربوط به آفرينش‌هاي فكري و ادبي در محافل حقوقي و قضايي قرن هجدهم ميلادي بدين نحو مطرح گرديد كه آيا حقوق ناشي از آفرينه‌هاي ذهني، در قلمرو مالكيت سيستم حقوقي كامن‌لا، قرار دارد و جزء حقوق فطري بشر است؟ يا جزء امتيازاتي است كه به موجب فرمان شاه يا قوانين خاص به افراد اعطاء شده است؟ در ايالات متحده آمريكا نيز در موضوع مذكور مسأله تقريباً به همين ترتيب مطرح بوده است.[3]
[1] .WIPO(2002a), About Intellectual Property, Available from World Wide Web : Http://www.wipo.int/about-ip/en/
[2]. كلود، كلمبه، مالكيت ادبي و هنري، پاريس ١٩٧٦، ش ١٣، ص ١٢.
[3]. Fishman. Stephen, The copyright Handbook. Nolo Press, 4thed, 1998,  p82.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.