پایان نامه حقوق

تعیین مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

دوره‌ي دخالت دولت

نتايج انقلاب صنعتي و آزادي‌خواهي قرن هيجدهم، هر چند كه مجموعاً تلخ و ناگوار بود، اما اين امتياز قهري را به جاي گذاشت كه كارگران گرد آمده در مراكز صنعتي و ره‌يافته از آزادي فكري و تنوير انديشه، خود را به عنوان طبقه‌ي بالقوه قدرتمندي احساس نمايند. در قرن نوزدهم جنبش‌هاي كارگري رو به فزوني نهاد و كارگران همراه ساير معترضان سياسي حقوق خاصه خويش را مطالبه مي‌كردند و بدين ترتيب قدم‌هاي آغازين براي تدوين اولين قواعد و مقررات كار برداشته شد. تاريخ ظهور قانونگذاري كار بيان كننده‌ي اختلاف هميشگي و در عين حال ملازمه بين مفهوم اقتصادي و اجتماعي حقوق كار است و هدف قانونگذاران اين بوده كه بين مفاهيم مذكور تعادل برقرار سازد. به هر حال ناخشنودي از نتايج تلخ ليبراليسم و نهضت‌هاي كارگري نهايتاً دولت‌ها را وادار به مداخلاتي كرد كه منجر به تدوين قوانين كار گرديد. بدين ترتيب، حقوق كار در تدريج زمان تكوين يافت.

3. دوره‌ي روابط جمعي كار

انقلاب صنعتي و آثار فيزيكي و اخلاقي ناشي از آن موجب بروز و ظهور تشكيلات كارگري گرديد، اما ايدئولوژي انقلابي مبتني بر اصالت فرد راه را به روي اجتماعات گروهي بست. با وجود اين، پديده‌ي مذكور بسيار قوي‌تر از قوانين نهي كننده و بازدارنده آن به شمار مي‌رفت، تا جايي كه كشورهاي اروپاي غربي، به عنوان ميزبانان انقلاب صنعتي و اجتماعات قهري كارگري، ناگزير از به رسميت شناختن سنديكاها و حقوق سنديكايي شدند.[1]

قانون 21 مارس 1884 فرانسه در خصوص آزادي سنديكايي نشان دهنده‌ي ورود رسمي طبقه‌ي كارگر در جمع مؤثر ملت به شمار مي‌رود. تحول سريع سنديكاها موجب پيدايش اين ايدئولوژي گرديد كه در آن اقتدار جمعي كارگران اقتدار كارفرمايان را تحت‌الشعاع خود قرار داد. از اين پس ديگر، به علت ايجاد مؤسسات بزرگ صنعتي و تجمع كارگران در يك مركز صنعتي، روابط انفرادي كار نمي‌توانست چاره‌ساز مسائل كار باشد. سنديكاليسم در فرانسه و ترديونيونيسم در انگلستان، از موقعيت‌هاي برجسته‌اي برخوردار شدند. امروزه روابط جمعي كار در كنار مداخلات رسمي دولت، حقوق كار را به عنوان پديده‌اي جدي كه هيچ جامعه‌اي از وجود آن بي‌نياز نيست مطرح مي‌سازد.

[1]. J. M. VERDIER: Syndicaty traite de droit du travail, sous la direction du G.H. CAMERLYNCK, tome, 1996.