دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : ضرورت دفاع
برای آنکه فرد بتواند از مقررات کیفیات موجه و عدم مسؤولیت استفاده نماید، باید دفاع ضروری و تنها چاره برای رهایی از مهلکه باشد.[1] یعنی ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسیله رهایی او از حمله باشد. در غیر این صورت، دفاع مشروع مصداق پیدا نخواهد کرد.
شرط ضرورت، ارتباط بسیار نزدیکی با قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز دارد.[2] بدین معنا که دفاع با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت متجاوز نسبت به مدافع تنها در جایی ضروری است که حمله تهدیدکننده به مرحله قریب الوقوع یا فعلیت رسیده باشد و در واقع این دو شرط که یکی مربوط به تجاوز و دیگری مربوط به دفاع است را می توان دو روی یک سکه دانست که با تحقق شرط قریب الوقوع یا فعلیت حمله، ضرورت دفاع نیز محقق می شود.
اگرچه در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی 1304 بطور صریح شرط ضرورت ذکر نشده است، اما همانطور که از عبارت « توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود » بر می آید، اقدام مدافع در دفع باید تنها راه رهایی او از اقدام متجاوز باشد. بنابراین اگر راه دیگری از جمله امکان مداخله قوای مذکور باشد وجهی برای اقدام فرد نخواهد بود.[3]
بند اول : مفهوم و معیار ضرورت
« ضرورت » در لغت به معنای نیاز، حاجت و آن چه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است. در اصطلاح نیز می توان گفت : ضرورت دفاع، مدافع را ملزم می کند که هم در انجام عمل دفاعی به این مسئله توجه داشته باشد و هم در انتخاب وسیلۀ دفاعی ؛ به این ترتیب که مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت  را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. در این حالت تنها راه جلوگیری از خطر استفاده از زور و قدرت شخصی است و این معنای ضرورت عمل دفاعی است.
1 ـ محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص 241.
[2] – Elliott, Catherine and Quinn, Rances( 2006) Criminal law . London : Pearson longman. P.341
1ـ شمس ناتری، محمد ابراهیم، همان ماخذ، ص 110.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :
1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.
2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.
د ـ سؤال های تحقیق
1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟
2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟
4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟