پایان نامه حقوق

تعیین پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نمایندگی قانونی و شرعی

مطابق این نمایندگی بعضی نماینده بعضی دیگرمی باشند . به این نمایندگی دراصطلاح فقهی « ولایت » گفته می شود مثل ولایت پدرو جد پدری برفرزند صغیرودیوانه ونماینده اداره تصفیه[1] دراداره اموال ورشکسته .

 

3- نمایندگی قضایی

منشأ این نوع نمایندگی نیزحکم قانون است واراده اصیل درایجاد آن تأثیرندارد ولیکن انتخاب نماینده با دادگاه است به همین دلیل جهت به آن نمایندگی قضایی گفته می شود . همچون نمایندگی امین دراداره اموال غائب ونمایندگی قیم برای افراد محجور ویا نمایندگی حاکم برممتنع دربرخی امور .

 

ب) به اعتبار نقش نماینده درقبول آثارعقد ورابطه او با اصیل وطرف قرارداد :

1 نمایندگی مستقیم

دراین نوع نمایندگی ، شخصیت نماینده پس ازانعقاد قرارداد ازمیان دوطرف عقد حذف میشود . حقوق ناشی از قرارداد به دو طرف می رسد وتعهدات نیزبرآنها تحمیل می شود دراین فرض نماینده به نام وحساب فرد اصیل معامله می کند وبه همین جهت آن را نمایندگی کامل می گویند .

 

2- نمایندگی غیرمستقیم

این نوع نمایندگی دردومرحله انجام می پذیرد . درمرحله نخست قرارداد به نام نماینده وبه حساب اصیل بسته می شود وهیچ رابطه حقوقی مستقیمی میان فرداصیل وطرف دیگر بوجود نمی آید ، بلکه این نماینده است که نظم قراردادی براوحکومت می کند ودرمرحله دوم رابطه حقوقی بین اصیل ونماینده باقی است اصیل بایستی تعهدات ناشی از عقد را به جا آورد ونماینده نیزمتعهد است حقوق کسب شده را به فرداصیل بدهد دراثرهمین انتقال طلب ، نیزفرداصیل حق پیدا می کند که به طرف قرارداد رجوع نماید [2].

واژه نماینده درلغت به معنای « آنکه می نماید وهویدا می کند ونشان دهنده و . .. » است .[3]

اصل و ریشه فعل نمایندگی کردن نیز به هنراشاره می کند ، چنانکه بازی یک نمایش نامه به لحاظ معنوی به معنای نمایندگی کردن شخصیت های آن ازطریق بازیگران است اما دراصطلاح حقوقی می توان عنوان نمایندگی را چنین تعریف کرد : هرکس که به حساب دیگری وبرای تأمین غرض وهدف ومصالح اوتصرفاتی نماید واعمالی انجام دهد خواه ازجانب اومنصوب باشد مانند وصی و وکیل وخواه نباشد مانند امین محجوروامین غائب وقیم وولی قهری ، نماینده محسوب می شود اگر با رضایت طرفین وناشی از عقد قرارداد باشد مثل وکالت ، نمایندگی قراردادی واگرانجام عمل حقوقی برحسب امرشرع وقانون باشد مثل ولایت برمحجورین یا قیمومیت ، نمایندگی قانونی نام دارد  .دراصطلاح حقوق اساسی ، امروزه نماینده به معنای خاص ، به کسی گفته میشود که طبق قوانین ومقررات پس ازاعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس انتخاب می گردد .

2- طلبکاران.

1- کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، ج 2، همان منبع، ص 57 – 55.

2- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، سال 1377، ش 37، ص 127.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .