تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

0 Comments

تقلب در حسابرسی صورتهای مالی:

2-7-1-تعریف تقلب :

یعقوب زرگر(1391)تقلب دامنه ای گسترده از اختلالات واعمال غیر قانونی را دربر می گیرد که از طریق ارائه نادرست عمدی ،مشخص وتعیین می شود.تقلب از بسیاری از جهات از جمله مالی، شهرت ومعروفیت سازمانی، کارکردهای روانی واجتماعی واثرات وپیامد های منفی بر سازمان می گذارد. براساس مطالعات مختلف، ضررهای پولی حاصل از تقلب بسیار بااهمیت هستند. مخارج وهزینه های کل تقلب از نظر زمان، بهره وری وشهرت مانند روابط با مشتری، بی حد واندازه است. باتوجه به شدت زیان وارده وتأثیر مالی حاصل از فعالیت های متقلبانه، سازمانها به طور جبران ناپذیری دچار آسیب می شوند. بنابراین داشتن برنامه قوی وتوانمند برای تقلب بسیار بااهمیت است. این برنامه شامل هوشیاری وآگاهی، پیشگیری وبرنامه های کشف تقلب است فرایند ارزیابی خطر تقلب درداخل سازمان را نیز دربر می گیرد.طبق بخش 24 استاندارد های حسابرسی مربوط به تقلب، اشتباه عبارت است از هرگونه تحریف سهوی در صورتهای مالی (شامل مبلغ یا مورد افشا )  مانند:

-اشتباه در گردآوری یا پردازش اطلاعات مبنای تهیه صورت های مالی

-برآورد حسابداری نادرست ناشی از نادیده گرفتن یا برداشت نادرست از حقایق موجود

-اشتباه دربه کارگیری استاندارد های حسابرسی مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، ارائه یا افشا

2-7-2-طبقه بندی انواع تقلب:

به طورکلی تقلب به سه شکل زیر انجام می شود:

-فساد مالی: به عنوان تقلبی تعریف می شود که در آن متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش مالی به منظور کارپردازی برای منافع شخصی خود یا شخصی دیگر، به غلط استفاده می کنند؛ مانند پذیرش پورسانت ودرگیر شدن درتضاد منافع، رشوه خواری، باج گیری و زورگیری اقتصادی

-سوءاستفاده از داراییها: دزدی یا استفاده نادرست از داراییهای یک سازمان است، مانند ترفند های نقدی دزدی، کالا دزدی، دزدی سایر داراییها و استفاده غیر قانونی از داراییها به عنوان  دارایی شخصی

-تقلب گزارشگری مالی: عبارت است از تحریف عمدی درنتایج صورتهای مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت، مانند بیش نمایی داراییها وکم نمایی هزینه ها )احمدعلی یزان پناه،1392)[1]

2-7-3-روشهای کشف وپیشگیری تقلب:

به طور کلی تقلب دونارسایی بنیادی دارد که درنهایت ممکن است به کشف بینجامد؛ ساختار و پیش بینی پذیری

-ساختار: ماهیت چرخه ای تقلب، ساختاری از عناصر و مسیری به هم چسبیده را نشان می دهد. بدین سان که یک نفر مجرب ومتخصص حتی با نگاهی گذرا به برخی جنبه های این  چرخه می تواند با ارزیابیهای خود از تمام ترفند های متقلبانه ونیتها ومحرک های آن پرده بردارد.

-پیش بینی پذیری: تقلب به عنوان رویداد درهر دو چارچوب کلان و خرد پیش بینی پذیر است. زیرا به طور معمول باید شرایطی داشته باشد تا ایجاد شود درسطح کلان، یک همبستگی بین وضع عمومی اقتصاد وصنعت ومیل به تقلب وجود دارد. در سطح خورد پیش بینی تقلب از این بینش بر می آید که بیشتر تقلبها دارای ویژگی های مشترک هستند ویک حسابرس مجرب می تواند از قواعد یادگیری سرانگشتی ومراقبت حرفه ای وپیش بینی تقلب درزمانی که شرایط خاصی حاکم باشد استفاده کند.

حسابرسی تقلب: حسابرسی تقلب با حسابرسی صورتهای مالی متفاوت است. حسابرسی مالی اصولاًدر پی جست وجووکشف تقلب نیست. بلکه گواهی وشهادتی است براین که صورت های مالی به طور منصفانه تهیه وارائه شده اند یا خیر.اما حسابرسی تقلب ،حسابرسی ویژه ای برای کشف تقلبات صورت های مالی است.(امیری ،پالیزان، جاجویی -1389)[2]

[1] -ahmad ali yazdanpanah

[2] -AMRi & palizan & jajooi